Регламент райради

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням районної ради

від 11 грудня 2015 року № 04

 

РЕГЛАМЕНТ

роботи Збаразької районної ради сьомого скликання

 

Роздiл 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Основні терміни, використані в регламенті:

– рада – Збаразька районна рада;

– сесія – сесія Збаразької районної ради;

– депутат – депутат Збаразької районної ради;

– голова – голова Збаразької районної ради;

– заступник голови – заступник голови Збаразької районної ради;

– президія – президія Збаразької районної ради;

– комісії – постійні і тимчасові контрольні комісії Збаразької районної ради;

– виконавчий апарат ради – виконавчий апарат Збаразької районної ради;

– законодавство – чинні нормативно-правові акти України;

– загальний склад ради – кількісний склад депутатів районної ради, визначений у відповідності до ЗУ “Про місцеві вибори”;

– правомочний склад рад – кількість депутатів, обраних до районної ради, повноваження яких визнано і не припинено в установленому законом порядку, яка становить не менше як 2/3 від загального складу ради.

1.2.Збаразька районна рада є органом місцевого самоврядування, що представляє спiльнi iнтереси територiальних громад сіл Збаразького району, селища Вишівець, міста Збараж і відповідно до повноважень, визначених Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування”, наділяється власними повноваженнями, в межах яких діє самостійно.

1.3. Загальний склад (кількість депутатів) ради визначений у відповідності до Закону України “Про місцеві вибори” і становить 37 депутатів.

1.4. Рада вважається повноважною за умови обрання не менш як двох третин (25)депутатів від загального складу ради.

У разі якщо до ради обрано менше двох третин її складу, до обрання необхідної кількості депутатів продовжує здійснювати повноваження рада попереднього скликання.

У разі дострокового припинення повноважень деяких депутатів, внаслідок чого до складу ради входить менш як дві третини депутатів, до обрання необхідної кількості депутатів така рада вважається повноважною за наявності більше половини (19 і більше) депутатів від загального складу ради.

Строк повноважень ради, обраної на чергових місцевих виборах, визначається Конституцією України.

Повноваження ради, обраної на позачергових, повторних або перших виборах, закінчуються в день відкриття першої сесії відповідної ради, обраної на наступних (чергових або позачергових) виборах.

1.5. У своїй дiяльностi рада керується Конституцією України, законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про статус депутатів місцевих рад”, “Про службу в органах місцевого самоврядування”, “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, “Про запобігання корупції”, “Про інформацію”, “Про доступ до публічної інформації”, “Про захист персональних даних”, іншими законодавчими актами та цим Регламентом.

1.6. Регламент роботи ради визначає діяльність ради та її органів, встановлює порядок, проведення першої сесії ради, обрання голови та заступника голови ради, скликання чергової та позачергової сесії ради, призначення пленарних засідань ради, підготовки і розгляду питань на пленарних засіданнях, засіданнях постійних та інших комісій, затвердження порядку денного сесії та інших процедурних питань.

1.7 До прийняття регламенту ради чергового скликання застосовується регламент ради, що діяв у попередньому скликанні.

1.8. У випадку прийняття законодавчих актів, внаслідок чого виникне неузгодженість окремих положень Регламенту з чинним законодавством на сесії ради мають бути внесенні відповідні зміни і доповнення до Регламенту.

1.9. У разі наявності розбіжностей норм Регламенту з нормами чинного законодавства України діють норми чинного законодавства України.

1.10. Регламент затверджується районною радою не пізніше як на другій сесії. Зміни і доповнення до Регламенту вносяться на пленарному засіданні.

1.11. Не пізніш як на другій сесії рада утворює та затверджує в установленому порядку положення про президію районної ради, постійні комісії, тимчасові контрольні комісії, які є її органами, обираються з числа її депутатів, пiдзвiтнi радi та вiдповiдальнi перед нею, а також утворює комісію з питань поновлення прав реабілітованих, інші консультативно – дорадчі органи при районній раді та голові ради.

 

Розділ 2. ВИКЛЮЧНА КОМПЕТЕНЦІЯ РАДИ.

2.1. Вiдповiдно ст.43 Закону України “Про мiсцеве самоврядування в Українi” виключно на пленарних засiданнях районної ради вирiшуються такi питання:

2.1.1 обрання голови ради, заступника голови районної ради, звільнення їх з посади;

2.1.2 утворення, обрання і ліквідація постійних та інших комісій ради, зміна їх складу, обрання голів комісій;

2.1.3 утворення президії (колегії) ради, затвердження положення про неї;

2.1.4 затвердження за пропозицією голови ради структури виконавчого апарату ради, його чисельності;

2.1.5 затвердження регламенту ради;

2.1.6 затвердження плану роботи ради з урахуванням вимог статті 32 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, заслуховування звіту про його виконання;

2.1.7 заснування аудіовізуальних (електронних) засобів масової інформації відповідної ради, призначення і звільнення їх керівників;

2.1.8 заслуховування звітів постійних комісій, керівників органів, які рада утворює, обирає та призначає;

2.1.9 розгляд запитів депутатів, прийняття рішень по них;

2.1.10 прийняття рішень щодо дострокового припинення повноважень депутата ради в порядку, встановленому законодавством;

2.1.11 прийняття за пропозицією територіальних громад рішення щодо проведення консультативного опитування з питань, які стосуються їх спільних інтересів;

2.1.12 здійснення відповідно до закону повноважень щодо організації проведення всеукраїнських референдумів та виборів органів державної влади і місцевого самоврядування;

2.1.13 затвердження відповідно до закону Положення про зміст, опис та порядок використання символіки району, області;

2.1.14 прийняття рішень щодо об’єднання в асоціації, вступ до асоціацій та інших форм добровільних об’єднань органів місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад, а також про вихід із них;

2.1.15 затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку району, цільових програм з інших питань, заслуховування звітів про їх виконання;

2.1.16 затвердження районного бюджету, внесення змін до нього, затвердження звітів про його виконання;

2.1.17 розподіл переданих з державного бюджету коштів у вигляді дотацій, субвенцій відповідно між місцевими бюджетами сіл, селищ, міст районного значення;

2.1.18 вирішення за дорученням відповідних рад питань про продаж, передачу в оренду, концесію або під заставу об’єктів комунальної власності, які забезпечують спільні потреби територіальних громад і перебувають в управлінні районної, ради, а також придбання таких об’єктів в установленому законом порядку;

2.1.19 вирішення в установленому законом порядку питань щодо управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах, що перебувають в управлінні районної ради; призначення і звільнення їх керівників;

2.1.20 вирішення відповідно до закону питань регулювання земельних відносин;

2.1.21 вирішення відповідно до закону питань про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів районного значення, а також про скасування такого дозволу;

2.1.22 встановлення правил користування водозабірними спорудами, призначеними для задоволення питних, побутових та інших потреб населення, зон санітарної охорони джерел водопостачання, обмеження або заборони використання підприємствами питної води у промислових цілях;

2.1.23 прийняття рішень про організацію територій і об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні; внесення пропозицій до відповідних державних органів про оголошення природних та інших об’єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або наукову цінність, пам’ятками історії або культури, які охороняються законом, прийняття рішень про оголошення в місцях масового розмноження та вирощування потомства дикими тваринами “сезону тиші” з обмеженням господарської діяльності та добуванням об’єктів тваринного світу;

2.1.24 прийняття за пропозицією відповідних сільських, селищних, міських рад рішень, пов’язаних зі створенням спеціальних вільних та інших зон, зміною у статусі цих зон, внесення до відповідних органів пропозицій з цих питань;

2.1.25 прийняття рішень з питань адміністративно-територіального устрою в межах і в порядку, визначених законом;

2.1.26 прийняття рішень щодо делегування місцевим державним адміністраціям окремих повноважень районних ради;

2.1.27 заслуховування звітів голови районної державної адміністрацій, її заступників, керівників структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету, рішень ради із зазначених питань, а також про здійснення районною державною адміністрацією делегованих їй радою повноважень;

2.1.28 прийняття рішення про недовіру голові районної державної адміністрації;

2.1.29 прийняття рішень про звернення до суду щодо визнання незаконними актів місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальних громад у сфері їх спільних інтересів, а також повноваження районної ради та її органів;

2.1.30 внесення до Кабінету Міністрів України пропозицій щодо голови районної державної адміністрації;

2.1.31 надання згоди на передачу об’єктів з державної власності у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст та прийняття рішень про передачу об’єктів права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебувають в управлінні районної ради, у державну власність, а також щодо придбання об’єктів державної власності;

2.1.32 затвердження відповідно до закону Положення про помічника-консультанта депутата ради та опису посвідчення помічника-консультанта депутата ради;

2.1.33 заслуховування інформації прокурорів та керівників органів Національної поліції про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності на відповідній території;

2.1.34 встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги, які надаються підприємствами, що перебувають у спільній власності територіальних громад, представництво інтересів яких здійснює районна рада, а також суб’єктами господарювання, що здійснюють управління (експлуатацію) цілісними майновими комплексами таких підприємств.

2.2.1. Районна рада може розглядати і вирішувати на пленарних засіданнях й інші питання, віднесені до їх відання цим та іншими законами.

 

Розділ 3. СЕСІЇ РАДИ.

 

3.1.Загальні положення.

3.1.1. Районна рада проводить свою роботу сесiйно.

Сесія є основною організаційно-правовою формою роботи ради і правомочна вирішувати будь-які питання, що віднесенні до її компетенції. Сесiя складається з пленарних засiдань ради, а також засiдань постiйних та інших комісій, президії ради.

3.1.2. Сесія ради є повноважною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини (19 і більше)депутатів від загального складу ради. При відсутності встановленої кількості депутатів рішенням головуючого проведення сесії переноситься на інший час.

3.1.3. Сесії ради проводяться гласно із забезпеченням права кожного бути присутнім на них, крім випадків, передбачених законодавством. Порядок доступу до засідань визначається радою відповідно до закону та цого регламенту Протоколи сесії ради є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації”

У разі необхідності рада може прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання.

3.1.4. Пленарні засідання ради, як правило, розпочинаються о 10 годині і тривають до вичерпання її порядку денного, але не пізніше ніж до 18 години з перервою на 30 хвилин через кожні три години роботи. При потребі рада може встановлювати інший режим роботи. Пленарні засідання проводяться у сесійній залі районної ради за адресою: майдан І.Франка-1. В окремих випадках за пропозицією голови ради, постійної комісії, президії ради може проводитися виїзне засідання ради.

3.1.5. З об`єктивних причин в роботі сесії може бути оголошена перерва. Сесія повинна продовжити свою роботу протягом двох тижнів. у термін, визначений радою.

3.1.6. На засіданнях ради можуть бути присутніми народні депутати України та депутати рад інших рівнів. При необхідності запрошуються представники державних органів, об’єднань громадян, трудових колективів, засобів масової інформації. Головуючий повідомляє депутатів про участь осіб, запрошених на засідання. Запрошені не повинні висловлювати свого ставлення до виступів оплесками або в будь-який інший спосіб. У випадку порушення такого порядку запрошенні особи, за рішенням ради, залишають зал.

3.1.7. Порядок розміщення депутатів та інших присутніх у залі засідань осіб визначається президією районної ради.

3.1.8. У залі засідань ради розміщується Державний Прапор України та малий Державний Герб України.

3.1.9.Після оголошення головуючим відкриття та закриття засідання сесії ради виконується Державний Гімн України.

 

3.2. Порядок скликання сесії ради.

3.2.1 Першу сесiю районної ради скликає районна територіальна виборча комiсiя не пізніше як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради у кількості, яка забезпечує повноважність складу ради відповідно до ст.45 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”. Перше пленерне засідання першої сесії відкриває голова територіальної виборчої комісії, який інформує раду про підсумки виборів депутатів. З моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликання рада обирає тимчасову президію з числа депутатів ради в кількості не більше п’яти осіб – представників партій, які набрали найбільшу кількість голосів на виборах. Члени тимчасової президії почергово головують на пленарних засіданнях ради до обрання голови ради. З часу обрання голови ради він веде пленарні засідання ради відповідно до вимог Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»та регламенту ради.

Для підготовки пропозицій щодо порядку проведення першої сесiї новообраної ради та питань, які передбачається внести на її розгляд, формування органiв ради районною виборчою комісією може бути скликана погоджувальна рада з числа депутатів ради.

Наступні сесії ради скликаються головою ради.

3.2.2. Сесiя ради скликаться головою ради в мiру необхiдностi, але не менше одного разу на квартал.

Розпорядження голови ради про скликання сесії друкується в районній газеті та оголошується по районному радіо, розміщується на сайті районної ради.

3.2.3. Сесія повинна бути скликана за пропозицією не менше третини депутатів від загального складу ради, а також голови районної державної адміністрації. Пропозиція про скликання сесії з коротким обгрунтуванням та разом з переліком питань, які пропонуються на розгляд , подається в письмовому вигляді на ім`я голови. Розпорядження голови про дату проведення сесії приймається не пізніше, як через чотирнадцять днів після подання звернення.

Сесія також скликається для розгляду електронної петиції, що набрала необхідну кількість підписів, протягом строку, встановленого для її розгляду.

3.2.4. Заступником голови сесія скликається у таких випадках:

1) вiдповiдно до доручення голови;

2) якщо голова без поважних причин не скликав сесiю у двотижневий строк за пропозицiєю не менше третини депутатів від загального складу ради або голови районної державної адмiнiстрацiї;

3) якщо не скликається сесiя головою у строки, передбаченi Законом України “Про мiсцеве самоврядування в Українi” (не менше одного разу на квартал).

3.2.5. Якщо голова районної ради або його заступник у двотижневий строк не скликають сесiю на вимогу третини депутатів від загального складу ради або голови районної державної адмiнiстрацiї, сесiя може бути скликана депутатами районної ради, які становлять не менш як третину складу ради, або постiйною комiсiєю ради.

3.2.6. Розпорядження про скликання сесiї ради доводиться до вiдома депутатів i населення не пiзнiш як за 10 днiв до сесiї, а у виняткових випадках – не пiзнiше як за день до сесiї iз зазначенням часу скликання, мiсця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд ради.

(Розпорядження голови районної ради про скликання сесії, проект порядку денного та проекти рішень ради що вносяться на розгляд сесiї розміщуються на сайті районної ради.)

3.2.7. Сесія, як правило, скликається в районному центрі в залі засідань адміністративного будинку районної ради.У разі потреби сесія може бути скликана в іншому населеному пункті району (виїзна сесія). За згодою більшості депутатів для вирішення питань господарського i соціально-культурного життя можуть проводитися об`єднанi сесiї з районними радами iнших районiв.

3.2.8. Про час скликання, місце проведення сесiї, депутати районної ради повідомляються СМС–повідомленнями, а також особисто на засіданнях постійних комісій, президії районної ради, інших зібраннях, окремі депутати яких не було можливості повідомити, повідомляються по телефону), у випадках екстреного скликання сесії депутати повідомляються СМС–повідомленнями та по телефону. Запрошені повідомляються через засоби масової інформації, а при потребі по телефону.

3.2.9. Уразі неможливості прибути на сесію районної ради депутат повідомляє про це голову районної ради або його заступника.

 

3.3. Підготовка проектів рішень ради.

3.3.1. Пропозиції щодо питань на розгляд ради можуть вноситися головою ради, постійними комісіями, депутатами, головою райдержадміністрації, загальними зборами громадян.

3.3.2. Підставою для розгляду питання радою, залежно від суб’єкту подання, можуть бути:

1) розпорядження голови ради;

2) звернення постійної комісії до голови ради з наданням витягу з протоколу її засідання, на якому прийнято рішення про внесення питання на розгляд ради;

3) письмове звернення депутата (депутатів) до голови ради;

4) письмове звернення депутатської групи, фракції до голови ради, підписане її керівником;

5) розпорядження голови районної державної адміністрації про внесення питання на розгляд ради або його письмове звернення.

3.3.3. Питання вносяться на розгляд ради за наявності проекту рішення та необхідних інформаційно – довідкових матеріалів щодо нього.

3.3.4. Проекти рішень ради, доповіді, довідкові матеріали з питань, що вносяться на розгляд сесій, готує ініціатор розгляду питання або за дорученням ради чи голови ради, відповідальні спеціалісти виконавчого апарату ради у межах їх службових повноважень.

3.3.5.Попередній розгляд та вивчення ініційованих до розгляду районною радою питань проводить заступник голови районної ради, який здійснює координацію дій з підготовки проектів, їх вивчення, погодження та розгляд у постійних комісіях ради, дає відповідні доручення постійним комісіям, виконавчому апарату районної ради, радникам голови районної ради, запрошує до розгляду відповідальних працівників районної державної адміністрації та її відділів і управлінь, забезпечує процедуру проходження проекту рішення районної ради.

3.3.6. Всі матеріали з питань порядку денного сесії повинні бути поданні голові ради не пізніше як за два тижні до початку роботи сесії на паперових та електронних носіях.

В окремих випадках, за погодженням особисто з головою районної ради допускається прискорений розгляд питання, або його розгляд безпосередньо на пленарному засіданні районної ради.

3.3.7. При підготовці проектів рішень суб’єкти ініціативи повинні дотримуватися таких вимог:

– відповідності підготовлених проектів Конституції України, законодавчим та нормативно – правовим актам, установленому порядку ведення діловодства і правилам правопису;

– посилання в тексті проекту рішення на законодавчі та нормативно- правові акти ;

– на розгляд ради не виносяться проекти рішень, які не відносяться до її компетенції.

В проекті рішення районної ради, що вноситься на її розгляд, відображається короткий об’єктивний аналіз стану справ з питання, що розглядається, визначаються конкретні пропозиції щодо вирішення проблем у тій, чи іншій сфері, шляхи усунення існуючих там недоліків, засоби і методи їх виконання із зазначенням виконавців та реальних строків виконання.

Ініціатор розгляду питання на сесії згідно вимог ЗУ “Про доступ до публічної інформації” подає проект рішення не пізніше 20 днів до дати його розгляду з метою оприлюднення на сайті районної ради, а також вказує дату оприлюднення проекту рішення самим розробником.

Проекти рішень районної ради, внесені на її розгляд з порушенням вказаних вимог, повертаються розробникам проектів за дорученням голови ради, його заступника, для повторного внесення в установленому порядку.

3.3.8. Проект рішення повинен бути завізований його виконавцем (виконавцями), які готували проект рішення, керівником управління (відділу) райдержадміністрації або його заступником, юридичною службою райдержадміністрації, заступником голови райдержадміністрації.

3.3.9. Проекти рішень районної ради подаються для розгляду в постійні комісії після візування заступником голови, керуючим справами виконавчого апарату районної ради, начальниками організаційного та загального відділів, спеціалістом з юридичних питань організаційного відділу виконавчого апарату ради, радниками голови.

Заперечення і зауваження до проектів рішень осіб, які їх візують, подаються в письмовій формі.

3.3.10. Проекти програм соціально-економічного та культурного розвитку району, програм розвитку галузей народногосподарського комплексу подаються в загальний відділ виконавчого апарату не пізніше двадцяти днів до пленарного засідання ради. Подання проектів програм здійснюється відповідним розпорядженням голови районної державної адміністрації. Якщо проект програм складається більше як з чотирьох листків, до неї додається коротка пояснювальна записка. Проект програми візується галузевим управлінням яке розробляє програму, заступником голови районної державної адміністрації, фінансовим управлінням райдержадміністрації. Доповідач до проекту програми визначається районною державною адміністрацією, а співдоповідачем виступає представник профільної постійної комісії районної ради.

3.3.11.Проекти рішень районної ради з питань що належать до регуляторних актів подаються до районної ради у відповідності до вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»

3.3.12. Після прийняття розпорядження голови районної ради про скликання сесії районної ради, заступник голови районної ради формує пакет доручень постійним комісіям районної ради які необхідно розглянути до чергового пленарного засідання.

3.3.13. Проекти рішень районної ради не пізніше як за десять днів до початку пленарного засідання направляються організаційним відділом виконавчого апарату районної ради головам відповідних профільних постійних комісій районної ради, у виняткових випадках в день пленарного засідання депутатам районної ради .

3.3.14. Проекти рішень попередньо розглядаються профільною постійною комісією ради відповідно до її компетенції, або за домовленістю чи дорученням голови, заступника голови ради та президії – кількох комісіях. Проекти рішень районної ради підлягають розгляду у постійних комісіях не пізніше як за три дні до початку пленарного засідання.

3.3.15. Проекти рішень районної ради після їх розгляду в постійних комісіях разом із внесеними змінами та доповненнями до них, не пізніше як за три дні до початку пленарного засідання подаються головою постійної комісії у організаційний відділ виконавчого апарату районної ради. Якщо під час розгляду проекту рішення районної ради на засіданні постійної комісії до нього внесено істотні зміни, проект за дорученням голови, заступника голови районної ради повертається суб’єкту ініціативи для доопрацювання.

3.3.16. Не пізніше, як за день до сесії президія розглядає стан готовності питань до розгляду на пленарному засіданні сесії районної ради, погоджує пропозиції щодо порядку денного, погоджує списки доповідачів та співдоповідачів, запрошених, регламент виступів, інші питання роботи сесії районної ради.

3.3.17. Проекти рiшень, iншi документи i матерiали з питань, які вносяться на розгляд районної ради, доводяться до вiдома депутатів завчасно, зокрема розміщуються на сайті ради, надаються на засіданнях постійних комісій, президії районної ради, за особистим зверненням депутата. Депутати які не брали участі в роботі президії та постійних комісіях районної ради і не звернулися особисто у виконавчий апарат отримують матеріали сесії перед початком пленарного засідання .

Узгоджений варіант проектів рішень після їх обговорення в постійних комісіях та погодження на президії ради подається депутатам перед початком пленарного засідання сесії.

3.3.18. Прискорений порядок підготовки питань до розгляду на сесії ради допускається за згодою голови ради чи його заступника, за письмовим обґрунтуванням автора(рів) щодо необхідності прийняття рішення в терміновому порядку за погодженням з головою (заступником голови) профільної комісії. У такому випадку, або інших виняткових випадках, коли матеріали до питань порядку денного потребують значного коригування або виникають інші обставини, за яких матеріали не можуть бути подані депутатам у визначені строки, вони, за погодженням з головою ради, подаються депутатам у день проведення сесії.

3.3.19. Ініціатор розгляду питання радою, у випадку, коли він сам готує проект рішення, має право зняти це питання з розгляду і припинити процедуру його погодження на будь-якому етапі, звернувшись до голови ради.

3.3.20. Розробник проекту рішення робить доповідь на пленарному засіданні ради. Ініціатор розгляду питання, якщо він не готує проект рішення, має право на співдоповідь. Якщо розробник проекту рішення не настоює на особистій доповіді на пленарному засіданні ради, з метою економії часу, питання до розгляду за дорученням президії виголошує заступник голови районної ради.

3.4. Реєстрація депутатів. Відкриття сесії.

3.4.1. Депутат зобов’язаний брати участь в роботі сесії. Якщо депутат не може взяти участь у роботі сесії із поважних причин, він зобов’язаний попередньо повідомити про це раду.

3.4.2. Реєстрація депутатів, що прибули на сесію, проводиться перед початком кожного засідання, підтвердження своєї присутності депутат завіряє власноручним підписом у загальному списку депутатів ради.

Перереєстрація депутатів після перерви, а також протягом пленарного засідання проводиться головуючим на сесії ради, лічильна комісія контролює процес перереєстрації.

Рiшення про переєстрацію на вимогу депутатів приймається простою бiльшiстю голосiв від числа присутнiх депутатів.

3.4.3. Після реєстрації депутатів та за наявності кворуму пленарне засідання ради оголошується відкритим. Сесiя вiдкривається, якщо для участi в її роботi зареєстровано бiльше половини (19 і більше) депутатів від загального складу ради. Якщо до визначеного термiну вiдкриття пленарного засiдання не з`явиться встановлена кiлькiсть депутатів, голова районної ради оголошує засiдання таким, що не відбулося, i визначає подальший порядок роботи.

3.4.4. Пiд час проведення сесiї депутати розмiщуються пофракційно за визначеними місцями. Для запрошених осіб відводиться тилова частина зали.

3.4.5. Сесії, крім першої, відкриває і веде голова ради або його заступник. У випадках, передбачених п.3.2.5. цього регламенту, сесію відкриває за дорученням групи депутатів з ініціативи якої скликана сесія, один з депутатів, що входить до її складу, а веде, за рішенням ради, один з депутатів ради.

3.4.6. У президiю сесiї ради входить голова ради, його заступник, та голова районної державної адміністрації.

3.4.7. Якщо на сесії присутні депутати Верховної Ради, обласної ради, голова та заступники голови обласної державної адміністрації, їм пропонуються визначені місця в першому ряді.

3.4.8. Після оголошення головуючим відкриття та закриття засідання сесії ради виконується Державний Гімн України.

 

3.5. Обрання секретаріату та лічильної комісії.

3.5.1. Секретаріат та лічильна комісія обираються з числа депутатів ради на весь період повноважень ради сьомого скликання на початку засідання другої сесії ради більшістю голосів від числа зареєстрованих депутатів. На своїх засіданнях секретаріат та лічильна комісія обирають голову (головуючого), заступника і секретаря, розподіляють обов’язки між членами. У разі якщо на засіданні сесії число членів секретаріату та лічильної комісії відповідно стає менше двох, то за пропозицією сесії дообирається необхідна кількість.

3.5.2. Секретарiат органiзовує ведення необхiдних матерiалiв засiдань ради, запис бажаючих виступити, реєструє депутатськi запити, питання, довiдки, повiдомлення, заяви, пропозицiї та iншi матерiали депутатів в якостi офiцiйних документiв сесiї, дає роз`яснення з питань роботи сесії, регламенту, слідкує за дотриманням регламенту. Веде протокол сесiї, забезпечує виконання доручень головуючого чи ради. Пiсля завершення сесiї секретарiат подає головi ради (або його заступнику) чорновик протоколу сесії за підписом голови секретаріату та матерiали, що надiйшли пiд час роботи сесiї. За наданими матеріалами загальний відділ виконавчого апарату оформляє протокол сесії, який підписує голова ради та візує голова секретаріату.

3.5.3. Лічильна комісія здійснює підрахунок голосів під час голосування, організовує підготовку та проведення таємного голосування, розробляє проект порядку його проведення, встановлює час і місце голосування. (якщо сесія розглядає питання що стосується члена лічильної комісії, то така особа автоматично виключається з числа комісії на час голосування даного питання). Пiсля завершення сесiї лічильна комісія подає головi ради (або його заступнику) зведену таблицю про результати голосування, підписану головою лічильної комісії.

 

3.6. Погодження та затвердження порядку денного.

3.6.1. Пропозицiї щодо питань на розгляд районної ради можуть вноситися головою ради, президiєю ради, депутатами, постiйними комiсiями, головою районної державної адмiнiстрацiї, зборами громадян, депутатськими фракціями чи групами.

3.6.2. Пропозиції щодо порядку денного сесії узагальнюються заступником голови ради і подаються головою ради на погодження президії ради.

Президія ради, розглянувши пропозиції, приймає остаточне рішення, яке виноситься на затвердження сесії районної ради.

Пропозиції щодо порядку денного вносить на пленарному засіданні голова ради, або особа, що головує на сесії.

3.6.3.Порядок денний i порядок роботи сесiї визначається радою. (рiшення з цього питаня приймається простою бiльшiстю голосiв від числа присутнiх депутатів і оформляється протокольно).

3.6.4. Якщо в ході розгляду проекту порядку денного виникають пропозиції щодо внесення змін та доповнень, то ставиться на голосування пропозиція прийняти проект порядку денного за основу, а пізніше кожна нова пропозиція голосується окремо.

3.6.5. Питання вважається внесеним до порядку денного сесії, якщо за нього проголосувало більше половини депутатів, від числа присутніх.

3.6.6. Порядок денний сесії після внесення змін і доповнень голосується в цілому. (рiшення з цього питаня приймається простою бiльшiстю голосiв від числа присутнiх депутатів і оформляється протокольно).

 

3.7. Ведення засідань

3.7.1. Відповідно до затвердженого порядку денного проводиться розгляд питань сесії.

3.7.2. Головуючий оголошує питання порядку денного та запрошує до виступу визначеного доповідача з даного питання. Виголошується доповідь, а також, у передбачених випадках, співдоповідь або інформація з питань порядку денного. Після закінчення виступу доповідача (співдоповідача) депутати можуть подавати усні чи письмові запитання щодо уточнення оголошених відомостей, окремих положень доповіді, співдоповіді, інформації тощо. Усні запитання подаються після надання депутату слова головуючим на сесії, письмові – подаються через секретаріат головуючому і на його розсуд оголошуються або передаються доповідачу. Після завершення обговорення головуючий ставить питання на голосування і оголошує його результати.

3.7.3. Під час засідання сесії головуючий забезпечує порядок у залі засідань, стежить за додержанням встановленого регламенту, надає слово для оголошення запитів і довідок, що надійшли в письмовій формі, створює рівні можливості депутатам у обговоренні питань.

Головуючий не має права переривати виступи депутатів, а також коментувати їх, окрім тих випадків, коли промовець виступає не з обговорюваного питання, порушує правила депутатської етики чи перевищує встановлений для виступу час. У таких випадках головуючий після попередження позбавляє промовця слова.

3.7.4. Під час виступів не дозволяється допускати образливих висловлювань, використовувати недостовірні або неперевірені відомості стосовно органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об`єднань громадян, підприємств, установ і організацій, їх керівників та інших посадових та службових осіб, депутатських груп, фракцій, окремих депутатів, закликати до незаконних дій. Головуючий попереджає про це виступаючого або припиняє його виступ. У разі повторного порушення цих вимог головуючий позбавляє його права виступу на даному пленарному засіданні.

У разі особливо гострих суперечок голова ради звертається до голови постійної комісії з питань регламенту та депутатської діяльності з вимогою до комісії виступити арбітром у вирішенні конфлікту, роз’яснити норми законодавства та положення регламенту ради.

3.7.5. Заяви про надання слова для виступу передаються депутатами в письмовiй формi головуючому на сесiї через секретарiат. Головуючий надає слово депутатам в порядку надходження заяв. У необхiдних випадках він за згодою ради може змiнити черговiсть виступiв з оголошенням мотивiв такої змiни та надати слово тим депутатам, хто не записався у секретарiатi для виступу, але наполягає на ньому. Голова ради, його заступник мають право взяти слово для виступу в будь-який час. Головуючий на сесiї повинен в будь-який час надати слово для виступу головi постiйної комiсiї, представнику депутатської групи (фракції), якщо його уповноважила вiдповiдна комiсiя, депутатська група (фракція) виступити від її iменi. Продовження доповiдей, виступiв понад встановлений регламентом час проводиться тiльки з дозволу бiльшостi присутнiх депутатів.

З одного і того ж питання депутат може виступити не більше двох разів. Слово з процедурного питання, для довідки, відповідей на запитання, роз`яснень головуючий може надавати поза чергою. Після обговорення питання доповідач та співдоповідач мають право на заключне слово.

Присутнім на засіданні особам, які не є депутатами районної ради, крім народних депутатів України, депутатів обласної ради та голови районної державної адміністрації, слово для виступу може надаватися тільки з погодження сесії районної ради.

3.7.6. При виступах на пленарних засіданнях встановлюються такі обмеження часу:

1) доповідь – до 10 хвилин;

2) співдоповідь – до 5 хвилин;

3)запитання та відповіді до доповіді та співдоповідях – до 20 хвилин;

4)обговорення доповіді – до 30хвилин;

5) виступи в обговоренні – до 5 хвилин;

6) повторні виступи – до 3 хвилин;

7) запитання – до 2 хвилин;

8) відповіді на запитання – до 3 хвилин;

9) довідка – до 2 хвилин;

10) репліка за порядком ведення – до 2 хвилин.

Сесія може встановити й інший час обговорення окремих питань.

3.7.7. Припинення дебатiв проводиться за рiшенням ради, яке приймається шляхом вiдкритого голосування простою бiльшiстю голосiв від числа присутніх депутатів. До протоколу засiдання включаються на прохання депутатів, які не мали змоги виступити у зв`язку з припиненням дебатiв, тексти виступiв переданих ними в день сесії.

3.7.8. Після припинення дебатів перед голосуванням доповідачі та співдоповідачі мають право на заключне слово до 5 та до 3 хвилин відповідно.

3.7.9. Якщо після припинення обговорення один з депутатів наполягає на виступі і його підтримає більшість присутніх у залі депутатів, або на виступі наполягає голова постійної комісії (голова фракції), їм надається до 5 хвилин. Таких виступів може бути не більше трьох.

3.7.10. Позачергова перерва в роботі сесії на 15 хвилин оголошується на вимогу не менш, як 1/3 депутатів. Депутатська група чи фракція має право ставити на голосування питання про перерву (на 15 хв.) в роботі засідань сесії для нарад і консультацій тільки один раз з кожного питання порядку денного.

3.7.11. Питання “Різне” включається в порядок денний кожної сесії за рішенням самої ради і розглядається після обговорення всіх питань порядку денного. Для цього відводиться не більше однієї години. Бажаючі виступити в питаннях “Різне” подають записки, регламент виступів до 5 хвилин, слово з кожного питання одному депутату може надаватися лише один раз. З питань “Різне” приймаються протокольні рішення або доручення ради чи її голови, які надсилаються виконавцям для поглибленого вивчення та подальшого реагування. До питання „Різне” відносяться оголошення депутатських звернень та заяв після попереднього подання їх в секретаріат ради у письмовій формі, а також для відповіді на депутатські запити, які не потребують додаткового вивчення, оголошень, повідомлень, заяв.

 

3.8. Розгляд в другому читанні.

3.8.1. Розгляд проекту рішень в першому читанні відбувається згідно з порядком, викладеним вище.

3.8.2. Результатом прийняття рішення сесії у першому читанні може бути відхилення проекту, прийняття його за основу або прийняття його в цілому

3.8.3. У випадку прийняття проекту за основу зауваження і доповнення, що надійшли під час обговорення, а також подані у письмовій формі після обговорення, розглядаються та узагальнюються в постійних комісіях (комісії), в райдержадміністрації, і з відповідними висновками вносяться на розгляд у другому читанні.

3.8.4. Під час розгляду у другому читанні доповідач інформує про всі зауваження та доповнення які враховані і які відхилені під час попереднього розгляду, і висловлює відповідну мотивацію. Кожна з правок на вимогу депутатів ставиться на голосування сесії. У випадку, якщо проект складається з окремих частин (статей) і до однієї з них під час другого читання затверджується поправка, ця частина (стаття) ставиться на голосування сесії в її остаточному варіанті. Після голосування по поправках проект ставиться на голосування в цілому. В разі його відхилення він може бути повернений на доопрацювання або знятий з розгляду.

3.9. Порядок голосування.

3.9.1. Рішення ради приймається відкритим поіменним або таємним голосуванням. При голосуванні з одного питання кожен депутат має один голос i подає його за пропозицію, проти неї або утримується при голосуванні.

3.9.2. Відкритим поіменним є голосування з документальним підтвердженням вибору кожного з депутатів, що голосує. Поіменне голосування проводить головуючий на сесії. При проведенні поіменного голосування після оголошення головуючим прізвища депутата – депутат підводиться з місця і виголошує свій вибір “за”, “проти” або “утримався”, про що головуючим і головою лічильної комісії робиться відповідна відмітка в аркуші поіменного голосування (додаток 4). Підрахунок голосів веде лічильна комісія.

3.9.3. Після оголошення головуючим початку голосування ніхто не може його переривати. З початку голосування і до оголошення його результатів слово нікому не надається.

3.9.4. Пiсля закінчення підрахунку голосів, головуючий на засiданнi ради оголошує результати голосування: прийнято пропозицiю чи вiдхилено.

3.9.5.Після розгляду всіх питань порядку денного лічильна комісія на підставі бланків результатів голосування з окремих питань складає зведену відомість результатів голосування на даному пленарному засіданні, яку підписують всі члени лічильної комісії даного засідання.(додаток 5) Зведена відомість результатів голосування на даному пленарному засіданні та бланки результатів голосування з окремих питань підшиваються до протоколу сесії районної ради.

3.9.6. Результати поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню на офіційному веб-сайті районної ради у день голосування. Результати поіменного голосування надаються за запитом відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

3.9.7. Таємне голосування може проводиться за рішенням ради, яке приймається простою бiльшiстю голосiв від числа присутнiх депутатів.

Таємне голосування обов`язково проводиться :

1) у випадку, передбачених пунктами 1, 29, 31 статті 43, статтями 55, 56 та пунктом 2 статті 72 Закону України  “Про місцеве самоврядування в Україні”, а саме:

– обрання голови ради, заступника голови ради, звiльнення їх з посад;

– прийняття рiшення про недовiру головi районної державної адмiнiстрацiї;

– внесення до Кабінету Мiнiстрiв України пропозицiй щодо голови районної державної адмiнiстрацiї.

В інших випадках, передбачених законодавством.

3.9.8. Час i мiсце таємного голосування, порядок його проведення встановлюється лiчильною комiсiєю на основi цього регламенту i оголошуються головою лiчильної комiсiї.

3.9.9. Бюлетенi для таємного голосування виготовляються пiд контролем лiчильної комiсiї у визначенiй нею формі та кількості.

У бюлетені повинні бути визначені пропозиції з питання, по якому проводиться голосування. Праворуч напроти кожної пропозиції розміщується порожній квадрат. У кінці переліку пропозицій міститься запис “Не підтримую жодної пропозиції”. Праворуч напроти цього запису розміщується порожній квадрат.

3.9.10. Кожному депутату районної ради видається один бюлетень з питання, яке розглядається радою. Бюлетені для таємного голосування депутатам видає голова лiчильної комiсiї вiдповiдно до списку депутатів пiсля пред’явлення ними депутатського посвiдчення, або іншого документу що посвідчує особу.

3.9.11. Заповнення бюлетенів здійснюється депутатом лише в кабіні для таємного голосування.

У бюлетені для голосування депутат робить у квадраті напроти пропозиції, яку він підтримує, або не підтримує жодної пропозиції або жодного кандидата, відповідну позначку “плюс” (+) або іншу, яка дає однозначну відповідь про його волевиявлення.

Депутат може голосувати тільки за одну пропозицію або за одного кандидата. У разі коли він не підтримує жодної пропозиції або жодного кандидата, робиться відповідна позначка в квадраті напроти слів “Не підтримую жодної пропозиції” або “Не підтримую жодного кандидата”.

Заповнений бюлетень голосуючий опускає у виборчу скриньку.

3.9.12. Недійсними вважаються бюлетені:

– невстановленого взірця;

– в яких голосуючим не зроблено жодної позначки;

– в яких зроблено позначки в квадратах напроти більш як однієї пропозиції або прізвищ більш як одного кандидата;

– в яких зроблено позначки в квадратах напроти запропонованої пропозиції (запропонованих пропозицій) та запису: “Не підтримую жодної пропозиції”;

– в яких зроблено позначки в квадратах навпроти прізвища (прізвищ) кандидата (кандидатів) та запису “Не підтримую жодного кандидата”.

3.9.13. Про результати таємного голосування лічильна комісія складає підсумковий протокол, який підписують всі члени комісії. Голова лічильної комісії інформує депутатів про підсумки голосування. Головуючий на засіданні зачитує рішення сесії.

При виявленні помилок в порядку проведення голосування за рішенням сесії ради яке приймається простою більшістю голосів, проводиться повторне голосування.

3.9.14. Депутат зобов’язаний особисто здiйснювати своє право на голосування. Депутат, який був вiдсутнiм пiд час голосування, не має права подати свiй голос пiзнiше.

3.10. Рішення ради.

3.10.1. Рада в межах своїх повноважень приймає нормативнi та iншi акти у формi рiшень. Рiшення ради не повиннi суперечити Конституцiї України i чинним законам.

3.10.2. Рiшення ради приймаються на її пленарному засiданнi після обговорення бiльшiстю (19 і більше) депутатів від загального складу ради, крiм випадкiв, передбачених Законом України “ Про мiсцеве самоврядування в Українi” та цим регламентом.

3.10.3. Рiшення ради з процедурних питань приймаються без проведення поіменного голосування, відкрито, бiльшiстю голосiв від загальної кiлькостi присутнiх депутатів i оформляються протокольно.

Перелiк питань, які вiднесенi до категорiї процедурних на сесiї районної ради:

– обрання секретаріату та лічильної комісії;

– включення питань до порядку денного сесiї;

– формування послiдовностi (черговостi) розгляду питань порядку денного;

– затвердження порядку денного;

– встановлення регламенту для виступаючих на сесії (з урахуванням їх кiлькостi);

– надання згоди на те, щоб на сесiї були присутнi представники вiдповiдних органiв чи органiзацiй;

– прийняття рішення про проведення закритого засідання, поіменного чи таємного голосування;

– припинення дебатів;

– проведення переголосування;

– про оголошення перерви в засіданні;

– про проведення перереєстрації;

– про перерахунок голосів;

– про позбавлення права слова на засіданні;

– про видалення з залу сторонніх осіб що заважають роботі;

– інші питання процедурного характеру.

3.10.4. Рiшення ради приймаються відкритим поiменним або таємним голосуванням.

3.10.5. Рішення, що не одержали потрібної кількості голосів, відхиляються.

3.10.6. Рiшення районної ради пiдписуються головою ради, або заступником голови ради в разi вiдсутностi голови, або депутатом, який за дорученням депутатів головував на засіданні.

Додатки до рiшень пiдписуються заступником голови ради.

3.10.7. Рiшення районної ради набирають чинностi з моменту їх прийняття, якщо не встановлено iншого строку введення цих рiшень в дiю. Рiшення нормативно-правового характеру набирають чинностi з дня їх офiцiйного оприлюднення, якщо радою не встановлено інший строк введення цих рiшень в дiю.

3.10.8. Рiшення надсилаються виконавцям, вiддiлам, управлiнням районної державної адміністрації, районної ради та iншим органам, пiдприємствам, установам i органiзацiям не пізніше десяти робочих днів з дня пленарного засідання сесії ради. Рiшення ради, які стосуються прав та обов`язкiв громадян i мають нормативно – правовий характер, доводяться до вiдома населення через засоби масової інформації.

 

3.11.Протокол сесії

3.11.1. Протокол пленарного засідання сесії ради є офіційним документом, що підтверджує процес обговорення і прийняття рішень районною радою.

3.11.2. Протокол сесії ради оформляється на основі матеріалів наданих секретаріатом сесії.

3.11.3. Оформлення протоколу забезпечує загальний відділ виконавчого апарату районної ради у двадцятиденний термін з дня пленарного засідання.

3.11.4. Протокол після його оформлення підписується головою (головуючим) на цьому пленарному засіданні та головою секретаріату сесії.

3.11.5. Протокол сесії ради є відкритим, він оприлюднюєтся на сайті ради та надається депутатам ради для ознайомлення за їх письмовими зверненнями на адресу голови ради, а також надається на запит відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації”.

 

3.12. Конфлікт інтересів

3.12.1. Голова, заступник голови, депутат ради бере участь у розгляді, підготовці та прийнятті рішень відповідною радою за умови самостійного публічного оголошення про це під час засідання ради, на якому розглядається відповідне питання.

3.12.2. Здійснення контролю за дотриманням вимог пункту 3.11.1, надання зазначеним у ній особам консультацій та роз’яснень щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками, покладається на постійну комісію ради з питань місцевого самоврядування, регламенту та депутатської діяльності, законності і правової політики.

Розділ 4. ДЕПУТАТ РАДИ.

 

4.1.1. Повноваження депутатів, порядок організації і гарантії депутатської діяльності визначаються Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України “Про статус депутатів місцевих рад” та іншими законами.

Повноваження депутата починаються з дня відкриття першої сесії ради з моменту офіційного оголошення підсумків виборів районною виборчою комісією і закінчуються в день відкриття першої сесії ради нового скликання, крім передбачених законом випадків дострокового припинення повноважень депутата районної ради.

Повноваження депутата ради, обраного замість того депутата, який вибув, або на повторних виборах, починається з дня заслуховування на черговому після виборів депутата пленарному засіданні ради повідомлення районної виборчої комісії про підсумки виборів. Інформація про підсумки виборів доводиться районною виборчою комісією до відома ради.

Спори щодо набуття повноважень депутатів ради вирішуються судом.

4.1.2. Депутат є повноважним і рівноправним членом ради, наділяється всією повнотою прав і обов`язків, необхідних для забезпечення його реальної участі в діяльності ради, її органів.

Депутат представляє інтереси всієї територіальної громади, має всю повноту прав, що забезпечують його активну участь у діяльності ради та утворених нею органах, несе обов’язки перед виборцями, радою та її органами, виконує їх доручення.

4.1.3. Депутат користується правом ухвального голосу з усіх питань, що розглядаються на засіданнях ради та її органів, до складу яких він входить.

Депутат набуває права ухвального голосу з моменту визнання його повноважень. Кожний депутат у раді та її органах, до складу яких він входить, має один голос. Депутат , який не входить до складу відповідного органу ради, може брати участь у його роботі з правом дорадчого голосу.

Депутат, крім голови та заступника, повинен входити до складу однієї з постійних комісій.

4.1.4. Депутат має право на депутатське звернення, депутатський запит і депутатське запитання.

4.1.5. Депутатське звернення – це викладена в письмовій формі вимога депутата з питань, пов`язаних з його депутатською діяльністю, до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих на території ради, здійснити певні дії, вжити заходів чи дати офіційне роз`яснення з питань, віднесених до їх компетенції.

Органи, їх посадові особи та керівники , до яких звернувся депутат, зобов`язані у десятиденний строк розглянути порушене ним питання та надати йому відповідь, а в разі необхідності додаткового вивчення чи перевірки дати йому відповідь не пізніш як у місячний строк. Якщо депутатське звернення з об`єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений строк, депутату зобов`язані письмово повідомити про це з обґрунтуванням мотивів необхідності продовження строку розгляду. Депутат може взяти участь у розгляді свого звернення, про що відповідні органи, їх посадові особи та керівники йому повинні повідомити завчасно, але не пізніш як за п`ять календарних днів.

Якщо депутат не задоволений результатами розгляду свого звернення або якщо місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи, керівники підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території ради, ухиляються від вирішення порушеного у зверненні питання у встановлений строк, він має право внести депутатський запит відповідно до ст.22 Закону України “Про статус депутатів місцевих рад”.

4.1.6. Депутатський запит – це підтримана радою вимоги депутата до посадових осіб ради та її органів, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, які розташовані або зареєстровані на території ради, до голови районної державної адміністрації¸ його заступників, керівників відділів і управлінь з питань, які віднесені до відання ради.

Депутатський запит може бути внесений депутатом ради або групою депутатів попередньо або на пленарному засіданні ради у письмовій чи усній формі. Запит підлягає включенню до порядку денного пленарного засідання ради. Він обговорюється у разі необхідності на пленарному засіданні ради.

Орган або посадова особа, до яких звернуто депутатський запит , зобов`язані у встановлений радою строк дати офіційну письмову відповідь на нього раді та депутату.

Відповідь на запит у разі необхідності розглядається на пленарному засіданні ради. За результатами відповіді може бути проведено обговорення, якщо на цьому наполягає не менше ¼ присутніх на засіданні депутатів ради.

За результатами розгляду відповіді на депутатський запит рада приймає відповідне рішення.

4.1.7. Депутатське запитання – це засіб одержання депутатом інформації або роз`яснення з тієї чи іншої проблеми. Відповідь на запитання може бути оголошено на сесії ради або дано депутату в індивідуальному порядку. Запитання не включається до порядку денного сесії, не обговорюється і рішення по ньому не приймається.

4.1.8. Пропозиції і зауваження , висловлені депутатами на сесіях ради або передані в письмовій формі головуючому на її пленарних засіданнях, розглядаються радою або за її дорученням постійними комісіями ради чи надсилаються на розгляд підзвітним і підконтрольним їй органам та посадовим особам, керівникам відповідних підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, які зобов`язані розглянути ці пропозиції і зауваження в строки, встановлені радою і повідомити про результати розгляду безпосередньо депутатів, які внесли пропозиції чи висловили зауваження, а також раду.

Рада забезпечує виконання пропозицій і зауважень депутатів, схвалених радою, інформує депутатів про реалізацію пропозицій і зауважень, внесених ними на сесіях ради.

4.1.9. Депутат має право знайомитися з будь-якими офіційними документами, які зберігаються у загальному відділі виконавчого апарату районної ради, попередньо звернувшись до голови районної ради з письмовим проханням.

4.1.10. Депутат має право на підвищення своєї кваліфікації. Підвищення кваліфікації депутатів районної ради здійснюється на засіданні відповідної постійної комісії згідно затвердженого плану та семінар-курсах при Центрі підвищення кваліфікації державних службовців обласної державної адміністрації.

4.1.11. На час сесій, засідань постійної комісії ради, а також для здійснення депутатських повноважень в інших передбачених законом випадках депутат звільняється від виконання виробничих або службових обов`язків

У разі здійснення депутатських повноважень у робочий час депутату за основним місцем роботи відшкодовується середній заробіток та інші витрати, пов`язані з депутатською діяльністю, за рахунок коштів районного бюджету.

4.1.12. Депутат зобов`язаний бути присутнім на пленарних засіданнях ради, засіданнях постійної комісії та інших органів ради, до складу яких він входить. У разі неможливості бути присутнім на засіданні депутат повідомляє про це особу, яка очолює відповідний орган.

4.1.13. У разі пропуску депутатом протягом року більше половини пленарних засідань ради або засідань постійної комісії , невиконання ним без поважних причин рішень і доручень ради та її органів рада може звернутися до виборців з пропозицією про відкликання такого депутата у встановленому законом порядку

4.1.14. Депутат районної ради може бути відкликаний відповідно до розділу 5 Закону України “Про статус депутатів місцевих рад”.

Право вносити пропозицію про відкликання депутата районної ради за народною ініціативою (не раніше ніж через рік з моменту набуття таких повноважень) мають громадяни України, які відповідно до закону про місцеві вибори є виборцями відповідного виборчого округу.

Рішення про внесення пропозиції щодо відкликання депутата місцевої ради за народною ініціативою приймається на зборах виборців у кількості не менше 150 осіб для відкликання депутата районної ради.

 

Розділ 5. ДЕПУТАТСЬКІ ГРУПИ І ФРАКЦІЇ.

 

5.1.Депутатські групи.

5.1.1. Для спільної роботи по здійсненню депутатських повноважень, за спільністю проблем, які вони вирішують, депутати можуть на основі їх взаємної згоди об’єднуватися в депутатські групи.

5.1.2. Депутатська група може бути утворена в будь-який час протягом строку повноважень ради даного скликання за рішенням зборів депутатів ради, які виявили бажання увійти до її складу. Депутатська група складається не менш як із п’яти депутатів ради.

5.1.3. Депутати, які входять до складу депутатської групи, обирають особу, яка очолює депутатську групу.

5.1.4. Депутатські групи можуть утворюватися на визначений ними період, але не більше ніж на строк повноважень ради.

5.1.5. Організація діяльності депутатських груп визначається радою.

5.1.6 Діяльність депутатської групи припиняється:

1) у разі вибуття окремих депутатів ради, внаслідок чого її чисельність стає меншою, ніж встановлено п.5.1.2.;

2) у разі прийняття депутатами, які входять до її складу, рішення про розпуск депутатської групи;

3) після закінчення строку, на який депутати ради об’єдналися в депутатську групу, або строку повноважень ради.

Рада сприяє діяльності зареєстрованих нею депутатських груп, координує їх роботу і може заслуховувати повідомлення про їх діяльність.

 

 

5.2.Депутатські фракції.

5.2.1.Депутатські фракції місцевих рад формуються на партійній основі депутатами районної ради .

5.2.2. Депутат ради може входити до складу лише однієї депутатської фракції.

 

5.3. Реєстрація депутатських груп та фракцій.

5.3.1. Кожна депутатська група або фракція повинна бути зареєстрована. Реєстрація депутатської групи, фракції у районній раді оформляється розпорядженням голови районної ради на підставі відповідного повідомлення керівника новоствореної депутатської групи чи фракції (додатки 1, 2).

5.3.2. Після відповідного оформлення матеріалів про утворення депутатської групи або фракції та її реєстрації голова (головуючий) на черговому пленарному засіданні районної ради інформує депутатів районної ради про сформування такої депутатської групи або фракції її кількісний та персональний склад, керівника та уповноважених представників, у тому ж порядку повідомляється про зміни в складі депутатських груп або фракцій.

5.3.3. Про зміни в складі депутатської групи або фракції її уповноважений представник повідомляє письмово голову ради; це повідомлення підписує і депутат, щодо якого воно подається , або лише уповноважений представник депутатської групи або фракції, якщо депутата виключено з неї.

5.3.4. На підставі офіційного повідомлення голови фракції про розпуск фракції, голова ради видає розпорядження про припинення діяльності депутатської фракції у раді, про що інформує депутатів на черговій сесії.

 

5.4. Права депутатських груп, фракцій.

5.4.1. Депутатська фракція (група) після реєстрації має право:

– на пропорційне представництво в постійних та тимчасових комісіях ради;

– попередньо обговорювати кандидатури посадових осіб, яких обирає, призначає чи затверджує рада;

– на гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні ради з кожного питання порядку денного сесії ради;

– об’єднувати зусилля з іншими фракціями (групами) для створення більшості в раді чи опозиції;

– здійснювати інші права, передбачені законами України.

 

Розділ 6. ГОЛОВА РАДИ.

 

6.1.1. Голова районної ради обирається районною радою шляхом таємного голосування з числа її депутатів на строк повноважень ради згідно встановленого порядку.(додаток 3)

6.1.2. Голова ради здійснює свої повноваження до припинення ним повноважень депутата ради відповідного скликання.

Голова ради вважається звільненим з посади з дня припинення ним депутатських повноважень або повноважень голови.

Повноваження голови районної також вважаються достроково припиненими без припинення повноважень депутата ради в разі:

1) звернення з особистою заявою до відповідної ради про складення ним повноважень голови ради;

2) порушення ним вимог щодо обмеження сумісності його діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлених законом.

Зазначені повноваження голови районної ради припиняються, а відповідна особа звільняється з посади голови ради з дня прийняття відповідною радою рішення, яким береться до відома зазначений факт.

6.1.3. Голова районної ради працює у раді на постiйнiй основi, не може мати iнший представницький мандат, сумiщати свою службову дiяльнiсть з iншою роботою, у тому числi на громадських засадах, займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю, входити до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку (крім випадків, коли особи здійснюють функції з управління акціями (частками, паями), що належать державі чи територіальній громаді, та представляють інтереси держави чи територіальної громади в раді (спостережній раді), ревізійній комісії господарської організації).

6.1.4. У своїй дiяльностi, голова є пiдзвiтний радi i може бути звiльнений з посади радою шляхом таємного голосування. Питання про звільнення голови ради може бути внесено на розгляд ради на вимогу не менше третини депутатів від загального складу ради.

6.2. Голова районної ради:

6.2.1. скликає сесiї ради, повiдомляє депутатам i доводить до вiдома населення iнформацiю про час i мiсце проведення сесiї ради, питання, які передбачаються внести на розгляд ради, веде засiдання ради;

6.2.2. забезпечує пiдготовку сесiй i питань, що вносяться на їх розгляд, доведення рiшень ради до виконавцiв, органiзовує контроль за їх виконанням;

6.2.3. представляє радi кандидатури для обрання на посаду заступника голови , вносить на затвердження ради пропозицiї щодо структури органiв ради, її виконавчого апарату, витрат на їх утримання;

6.2.4. вносить радi пропозицiї щодо утворення i обрання постiйних комiсiй ради;

6.2.5. координує дiяльнiсть постiйних комiсiй ради, дає їм доручення, сприяє органiзацiї виконання їх рекомендацiй;

6.2.6. органiзовує надання депутатам допомоги у здiйсненнi ними своїх повноважень;

6.2.7. органiзовує вiдповiдно до законодавства проведення референдумiв та виборiв до органiв державної влади i мiсцевого самоврядування;

6.2.8. органiзовує роботу президiї районної ради;

6.2.9. призначає та звiльняє керiвникiв та iнших працiвникiв структурних пiдроздiлiв виконавчого апарату ради;

6.2.10. здiйснює керiвництво виконавчим апаратом ради;

6.2.11. є розпорядником коштiв, передбачених на утримання ради та її виконавчого апарату;

6.2.12. пiдписує рiшення ради, протоколи сесiй ради;

6.2.13. забезпечує роботу по розгляду звернень громадян, веде особистий прийом громадян;

6.2.14. забезпечує гласнiсть у роботi ради та її органiв, обговорення громадянами проектiв рiшень ради, важливих питань мiсцевого значення, вивчення громадської думки, оприлюднює рiшення ради;

6.2.15. представляє раду у вiдносинах з державними органами, іншими органами мiсцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, трудовими колективами, адмiнiстрацiєю пiдприємств, установ, органiзацiй та громадянами, а також у зовнiшнiх вiдносинах вiдповiдно до законодавства;

6.2.16. за рiшенням ради звертається до суду щодо визнання незаконними актiв мiсцевих органiв виконавчої влади, пiдприємств, установ та органiзацiй, які обмежують права територiальних громад у сферi їх спiльних iнтересiв, а також повноваження районної ради та її органiв;

6.2.17. звітує перед радою про свою діяльність не менше одного разу на рік, у тому числі про виконання Закону України “Про доступ до публічної інформації”,здійснення державної регуляторної політики відповідно виконавчим апаратом районної ради, а на вимогу не менш як третини депутатів – у визначений радою термін;

6.2.18. вирiшує iншi питання, дорученi йому радою.

6.3.1. Голова районної ради в межах своїх повноважень видає розпорядження.

6.3.2. Розпорядження підписуються головою ради або його заступником у разі відсутності голови.

6.3.3. Проекти розпоряджень погоджуються і візуються заступником голови, керуючим справами виконавчого апарату районної ради, начальником загального відділу виконавчого апарату районної ради, спеціалістом з юридичних питань, працівниками виконавчого апарату ради, які його готували.

6.3.4. Додатки до розпоряджень візуються виконавцем, підписуються, заступником голови.

6.3.5. Для вирішення окремих питань голова районної ради може видавати доручення , які друкуються на відповідних бланках.

6.3.6. Проекти доручень візуються заступником голови, спеціалістом з юридичних питань, працівниками виконавчого апарату ради, які його готували.

 

Розділ 7. ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ РАДИ.

 

7.1. Заступник голови ради обираються радою в межах строку її повноважень з числа депутатів цієї ради шляхом таємного голосування згідно встановленого порядку.(додаток 3) і здійснює свої повноваження до припинення ним повноважень депутата ради відповідного скликання, крім випадків дострокового припинення його повноважень у порядку встановленому Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

7.2. Повноваження заступника голови ради, можуть бути достроково припинені без припинення повноважень депутата ради за рішенням ради, що приймається шляхом таємного голосування. Питання про дострокове припинення його повноважень може бути внесено на розгляд ради на вимогу не менш як третини депутатів від загального складу ради або голови ради.

7.3. Повноваження заступника голови ради, можуть також бути достроково припинені без припинення повноважень депутата ради в разі:

1) звернення з особистою заявою до відповідної ради про складення ним повноважень заступника голови ради;

Зазначені повноваження заступника голови ради припиняються з дня прийняття радою рішення, яким береться до відома зазначений факт.

7.4. У випадках, передбачених пунктами 7.2. та 7.3. відповідна особа звільняється з посади заступника голови ради з дня припинення її повноважень.

7.5. Заступник голови ради здійснює повноваження голови відповідної ради за відсутності голови ради на підставі його розпорядження, а також у разі неможливості виконання головою ради своїх обов’язків з інших причин.

7.6. Заступник голови ради працює у раді на постійній основі. На нього поширюються вимоги щодо обмеження сумісності його діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлені Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” для голови ради.

7.7. Обовязки заступника голови визначаються розпорядженням голови ради “Про розподіл обов’язків між головою та заступником голови Збаразької районної ради”.

 

Розділ 8. ОРГАНИ РАДИ.

 

8.1. Загальні положення

8.1.1. Відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” для виконання покладених на неї функцій районна рада створює свої органи.

8.1.2. Органами районної ради є :

1) президія районної ради;

2) постійні комісії;

3) тимчасові контрольні комісії;

4) комісія районної ради з питань поновлення прав реабілітованих;

5) конкурсна комісія з проведення конкурсу на укладання договорів оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста Збаразького району;

6) виконавчий апарат ради.

7) конкурсна комісія з проведення конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності для здійснення незалежної оцінки вартості майна спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста Збаразького району.

8.1.3. Положення про органи ради, визначення структури, загальної чисельності та витрат на їх утримання затверджується рішенням ради.

 

 

8.2. Президія ради.

8.2.1. Районна рада утворює президiю ради. Президiя є дорадчим органом, який попередньо готує узгодженi пропозицiї та рекомендацiї з питань, що передбачається внести на розгляд ради. Президiя може приймати рiшення, які мають дорадчий характер.

8.2.2. Президiя дiє на основi Положення про неї, що затверджується радою.

8.2.3. До складу президiї входить голова ради, його заступник, голови постiйних комiсiй, уповноваженi представники депутатських груп i фракцiй (по одному від кожної групи чи фракції).

 

8.3. Постійні комісії ради.

8.3.1. Постiйнi комiсiї є органами ради, що обираються з числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду i пiдготовки питань, які належать до її вiдання, здiйснення контролю за виконанням рiшень ради.

До складу постiйних комiсiй не можуть бути обранi голова та заступник голови районної ради

8.3.2. Постiйнi комiсiї обираються радою на строк її повноважень у складi голови i членiв комiсiї. Всi iншi питання структури комiсiї вирiшуються вiдповiдною комiсiєю.

8.3.3. В Збаразькій районній раді діють такі комісії:

– з питань місцевого самоврядування, регламенту та депутатської діяльності, законності і правової політики;

– з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та спільної власності територіальних громад;

– з питань промисловості, транспорту, зв’язку, архітектури, будівництва, дорожнього і житлово-комунального господарства;

– з питань агропромислового комплексу, земельних відносин, охорони навколишнього природного середовища та природокористування;

– з питань духовності, культури, освіти, молодіжної політики, спорту, туризму, соціальної політики та праці, охорони здоров’я, сім’ї, материнства і дитинства;

8.3.4. Постiйнi комiсiї за дорученням ради, голови та його заступника або за власною iнiцiативою попередньо розглядають проекти програм соцiально-економiчного i культурного розвитку району, районного бюджету, звiти про виконання програм i бюджету, вивчають i готують питання про стан та розвиток вiдповiдних галузей господарського i соцiально-культурного будiвництва, iншi питання, які вносяться на розгляд ради, розробляють проекти рiшень ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесiях ради з доповiдями та спiвдоповiдями.

8.3.5. Постiйнi комiсiї за дорученням ради, голови, заступника голови або з власної iнiцiативи з питань, віднесених до відання ради, вивчають дiяльнiсть пiдзвiтних i пiдконтрольних радi органiв, районної державної адмiнiстрацiї, пiдприємств, установ та органiзацiй, їх фiлiалiв та вiддiлень незалежно від форм власностi та їх посадових осiб, подають за результатами перевiрки рекомендацiї на розгляд керiвникiв ради, а в необхiдних випадках на розгляд ради, здiйснюють контроль за виконанням рiшень ради.

8.3.6. Постiйнi комiсiї у питаннях, які належать до їх вiдання, та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керiвникiв органiв влади, пiдприємств, органiзацiй і установ та їх фiлiалiв і вiддiлень необхiднi матерiали та документи.

8.3.7. Постійні комісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження районною радою, готують висновки з цих питань.

8.3.8. Органiзацiя роботи постiйної комiсiї покладається на голову комiсiї. Голова комiсiї скликає i веде засiдання, дає доручення членам комiсiї, представляє комiсiю у вiдносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, пiдприємствами, установами, органiзацiями, а також громадянами, органiзовує роботу по реалiзацiї висновкiв i рекомендацiй комісії.

У разi вiдсутностi голови або неможливостi виконувати ним свої повноваження з iнших причин його функцiї здiйснює заступник голови комiсiї або секретар, або обирається головуючий на засіданні.

8.3.9. Засiдання постiйної комiсiї скликається в мiру необхiдностi i є правомочними, якщо в них бере участь не менш як половина від загальної кiлькостi складу комiсiї.

8.3.10. За результатами вивчення i розгляду питань постiйнi комiсiї готують висновки та рекомендацiї. Висновки та рекомендації постiйних комiсiй приймаються бiльшiстю голосiв від загального складу комiсiї i пiдписуються головою комiсiї, а в разi його вiдсутностi — заступником голови або секретарем комiсiї. Протоколи засiдань комiсiї пiдписуються головою та секретарем .

8.3.11. Висновки і рекомендації постійної комісії, протоколи її засідань є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації”.

8.3.12. Рекомендацiї постiйних комiсiй пiдлягають обов’язковому розгляду органами, пiдприємствами, органiзацiями та посадовими особами, яким вони адресованi. Про результати розгляду i вжитi заходи повинно бути повiдомлено комiсiям у встановлений ними строк.

8.3.13. Постiйна комiсiя для вивчення питань, розробки проектiв рiшень ради може створювати пiдготовчi комiсiї i робочi групи iз залученням представникiв громадськостi, вчених i спецiалiстiв.

8.3.14. Питання, які належать до вiдання кiлькох постiйних комiсiй, можуть за iнiцiативою комiсiй, а також за дорученням ради, голови, заступника голови ради розглядатися постiйними комiсiями спiльно.

За домовленістю з головами постійних комісій веде спільне засідання комісії і головує на ньому заступник голови районної ради або голова однієї з постійних комісій які беруть участь у спільному засіданні.

Спільне засідання постійних комісій є правомочним, якщо на ньому присутні не менше як половина членів відповідних постійних комісій.

Якщо в окремої постійної комісії відсутній кворум, то присутні депутати такої комісії беруть участь у спільному засіданні з правом дорадчого голосу.

Висновки та рекомендацiї, прийнятi на спiльних засiданнях, пiдписуються головами вiдповiдних постiйних комiсiй.

8.3.15. Постiйнi комiсiї є пiдзвiтними районнiй радi та вiдповiдальними перед нею.

8.3.16. Перелiк, функцiональна спрямованiсть i порядок органiзацiї роботи постiйних комiсiй визначаються регламентом ради та Положеннями про постiйнi комiсiї, що затверджується радою.

 

8.4. Тимчасові контрольні комісії ради.

8.4.1. Тимчасові контрольні комісії ради є органами ради, які обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування. Тимчасові контрольні комісії ради подають звіти та пропозиції на розгляд ради.

8.4.2. Рішення про створення тимчасової контрольної комісії ради, її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше однієї третини від загального складу ради.

8.4.3. Засідання тимчасових контрольних комісій ради проводяться, як правило, закрито. Депутати, які входять до тимчасової контрольної комісії ради та залучені комісією для участі в її роботі спеціалісти, експерти, інші особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв`язку з її роботою.

8.4.4. Повноваження тимчасової контрольної комісії ради припиняються з моменту прийняття радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а також у разі припинення повноважень ради, яка створила цю комісію.

 

8.5. Комісія ради з питань поновлення прав реабілітованих.

8.5.1. Комісія Збаразької районної ради з питань поновлення прав реабілітованих утворюється радою.

Комісія у своїй роботі керується законами України, постановами Кабінету Міністрів України, іншими нормативними актами, а також Положенням, яке затверджується рішенням районної ради.

8.5.2. Головним завданням комісії є вирішення питань, пов’язаних з установленням факту розкуркулення, адміністративного виселення з відшкодуванням матеріальних збитків і виплатою грошової компенсації реабілітованим, які відбували покарання у вигляді позбавлення волі, або примусового поміщення до лікувальних закладів, поновлення житлових та інших прав громадян, реабілітованих відповідно до Закону України „Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні”.

8.5.3. Комісія діє у складі голови, секретаря та членів комісії. Персональний склад комісії затверджується районною радою.

8.5.4. Організацію роботи комісії забезпечує голова комісії.

Діловодство здійснює секретар комісії, який відповідає за правильне ведення документації, підготовку до засідань комісії необхідних матеріалів, їх зберігання та облік.

8.5.5. Засідання комісії проводяться в міру необхідності і правомочні, якщо на них присутні більше половини її складу. Всі питання в комісії вирішуються більшістю голосів присутніх її членів.

8.5.6. Рішення комісії підписує голова і секретар комісії.

8.5.7. Організаційно-технічне забезпечення діяльності комісії здійснює виконавчий апарат районної ради.

8.5.8. Комісія користується штампом і печаткою Збаразької районної ради.

 

8.6. Конкурсна комісія з проведення конкурсу на укладення договорів оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста Збаразького району

8.6.1. Конкурсна комісія з проведення конкурсу на укладення договорів оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста Збаразького району утворюється радою.

Комісія у своїй роботі керується законами України, постановами Кабінету Міністрів України, іншими нормативними актами, а також Положенням, яке затверджується рішенням районної ради.

8.6.2. Головним завданням комісії є проведення конкурсів на укладення договорів оренди майна обєктів спільної власності територіальних громад сіл, селища міста Збаразького району, а також вирішення інших питань повязаних із передачею в оренду майна обєктів спільної власності.

8.6.3. Комісія діє у складі голови, секретаря та членів комісії. Персональний склад комісії затверджується районною радою.

8.6.4. Організацію роботи комісії забезпечує голова комісії.

Діловодство здійснює секретар комісії, який відповідає за правильне ведення документації, підготовку до засідань комісії необхідних матеріалів, їх зберігання та облік.

8.6.5. Засідання комісії проводяться в міру необхідності і правомочні, якщо на них присутні більше половини її складу. Всі питання в комісії вирішуються більшістю голосів присутніх її членів.

8.6.6.  Рішення комісії підписує голова і секретар комісії. Рішення комісії щодо визнання переможцем конкурсу на право оренди майна затверджується головою районної ради і підписується присутніми на засіданні членами комісії.

8.6.7. Організаційно-технічне забезпечення діяльності комісії здійснює виконавчий апарат районної ради.

8.6.8. Комісія користується штампом і печаткою Збаразької районної ради.

 

8.7. Виконавчий апарат ради.

8.7.1. Виконавчий апарат забезпечує здiйснення радою повноважень, наданих їй Конституцією України, іншими законами.

8.7.2. Виконавчий апарат здiйснює органiзацiйне, правове, iнформацiйне, аналiтичне, матерiально-технiчне забезпечення дiяльностi ради, її органiв, депутатів, сприяє здiйсненню районною радою взаємодiї i зв’язкiв з територiальними громадами, мiсцевими органами виконавчої влади, органами та посадовими особами мiсцевого самоврядування. Виконавчий апарат ради забезпечує виконання заходів з відстеження результативності регуляторних актів, прийнятих відповідною радою, якщо рішенням цієї ради повноваження щодо забезпечення виконання заходів з відстеження результативності цих регуляторних актів не делеговано відповідним місцевим державним адміністраціям.

8.7.3. Виконавчий апарат ради утворюється відповідною радою. Його структура, чисельність, та витрати на утримання встановлюються радою за поданням її голови.

8.7.4. Виконавчий апарат за посадою очолює голова районної ради.

8.8. Конкурсна комісія з проведення конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності для здійснення незалежної оцінки вартості майна спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста Збаразького району.

8.8.1. Конкурсна комісія з проведення конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності для здійснення незалежної оцінки вартості майна спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста Збаразького району утворюється радою.

Комісія у своїй роботі керується законами України, постановами Кабінету Міністрів України, іншими нормативними актами, а також Положенням про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності для здійснення незалежної оцінки вартості майна спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста Збаразького району, яке затверджується рішенням районної ради.

8.8.2. Головним завданням комісії є проведення конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності для здійснення незалежної оцінки вартості майна спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста Збаразького району.

8.8.3. Комісія діє у складі голови, секретаря та членів комісії. Персональний склад комісії затверджується районною радою.

8.8.4. Організацію роботи комісії забезпечує голова комісії.

Діловодство здійснює секретар комісії, який відповідає за правильне ведення документації, підготовку до засідань комісії необхідних матеріалів, їх зберігання та облік.

8.8.5. Засідання комісії проводяться в міру необхідності і правомочні, якщо на них присутні більше половини її складу. Всі питання в комісії вирішуються більшістю голосів присутніх її членів.

8.8.6.  Рішення комісії підписує голова і секретар комісії. Рішення комісії щодо визнання переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності затверджується головою районної ради і підписується присутніми на засіданні членами комісії.

8.8.7. Організаційно-технічне забезпечення діяльності комісії здійснює виконавчий апарат районної ради.

8.8.8. Комісія користується штампом і печаткою Збаразької районної ради.

 

Розділ 9. ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ РАДИ.

 

9.1. Рада проводить свою роботу відповідно до плану, який складається на рік та затверджується на її пленарному засіданні.

9.1. Постійні комісії планують свою роботу на рік, виходячи з плану роботи районної ради, програми соціально-економічного розвитку району, цільових комплексних програм, рішень ради та власних рішень. План роботи затверджується на засіданні постійної комісії та погоджується головою або заступником голови ради.

 

Розділ 10. КОНТРОЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ РАДИ.

 

10.1. Районна рада в межах своєї компетенції здійснює контроль за діяльністю всіх державних органів, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності розташованих на території району за виконанням програм соціального і економічного розвитку району, додержанням і запровадженням в життя Конституції та Законів України, інших актів вищестоящих органів державної влади, власних рішень, забезпечує дотримання законності.

 

Розділ 11. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ЗВЕРНЕЬ ГРОМАДЯН ТА ЗАПИТІВ НА ІНФОРМАЦІЮ.

 

11.1. Порядок розгляду запитів на інформацію.

11.1.1. Порядок розгляду запитів на інформацію здійснюється згідно “Порядоку складання, подання запитів на доступ до публічної інформації

в Збаразькій районній раді” що затверджується розпорядженням голови ради у відповідності до вимог діючого законодавства України.

11.1.2. Запит на інформацію – це прохання особи до Ради та її органів надати публічну інформацію, що знаходиться у їх володінні. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним, подаватись в усній, письмовій чи в іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою).

11.1.3. Відповідь на запит на інформацію має бути надана не пізніше 5 робочих днів із дня отримання запиту.

11.1.4. У разі, якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту. Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обгрунтованим.

11.1.5. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду такого запиту може бути продовжений до 20 робочих днів з обгрунтуванням такого продовження. В такому разі особа, що подала запит, має бути повідомлена у письмовій формі про продовження розгляду запиту не пізніше 5 робочих днів з дня отримання запиту.

11.1.6. У Раді передбачено відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк для випадків, коли задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок.

 

11.2. Порядок розгляду звернень громадян.

11.2.1. Порядок розгляду звернень громадян здійснюється згідно “Положення про порядок розгляду звернень громадян у Збаразькій районній раді”, що затверджеється розпорядженням голови ради у відповідності до вимог діючого законодавства України.

 

Розділ 12. ДОСТРОКОВЕ ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ

РАЙОННОЇ РАДИ.

 

12.1. Повноваження ради можуть бути достроково припиненi у випадках:

12.1.1. Якщо районна рада прийняла рiшення з порушенням Конституцiї України, Закону України “Про мiсцеве самоврядування в Українi” та iнших законiв, прав i свобод громадян, iгноруючи при цьому вимоги компетентних органiв про приведення цих рiшень у вiдповiднiсть iз законом.

12.1.2. Якщо сесiї ради не проводяться без поважних причин не менше одного разу на квартал або районна рада не вирiшує питань, вiднесених до її компетенції.

12.1.3 Передбачених Законом України “Про військово-цивільні адміністрації”.

12.2. За наявнiстю пiдстав, передбачених у пунктi 10.1., рiшення суду про визнання актiв районної ради незаконними, висновкiв вiдповiдного комiтету Верховної Ради Верховна Рада може призначити позачерговi вибори районної ради. Питання про призначення Верховною Радою України позачергових виборів районної ради може порушуватись головою обласної державної адмiнiстрацiї.

Районна рада, якщо стосовно неї Верховна Рада України прийняла рiшення про проведення позачергових виборiв продовжує дiяти до обрання нового складу ради.

12.3 Повноваження районної ради за наявності підстав, передбачених пунктом 12.1.3 достроково припиняються з дня набрання чинності актом Президента України про утворення відповідної військово-цивільної адміністрації.

12.4 У разі дострокового припинення повноважень ради позачергові місцеві вибори призначаються Верховною Радою України не пізніше ніж у дев’яностоденний строк з дня дострокового припинення повноважень відповідної ради. Порядок проведення позачергових виборів рад визначається законом про вибори.