Положення

ПОЛОЖЕННЯ

про постійні комісії Збаразької районної ради

Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дане Положення розроблене відповідно до Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні” та “Про статус депутатів  місцевих рад” і визначає повноваження, компетенцію та порядок організації роботи постійних комісій ради.

1.2. Постійні комісії  є органами ради, що обираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до їх відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради.

Депутат районної ради може бути обраним тільки до однієї постійної комісії.

Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії.

Голова та члени постійних комісій обираються радою за пропозицією голови районної ради.

До складу постійних комісій не можуть бути обрані голова та заступник голови районної ради.

Питання структури комісій вирішуються відповідною комісією.

Всі члени комісії мають рівні права.

Протягом строку своїх повноважень районна рада може утворювати нові постійні комісії, ліквідовувати і реорганізовувати раніше утворені комісії ради, вносити зміни до їх складу.

1.3. Постійні комісії є підзвітними районній раді та відповідальними перед нею. Діяльність постійних комісій за дорученням голови районної ради координує заступник голови ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рішень і рекомендацій.

1.4. Постійні комісії районної ради формуються за принципом пропорційності з урахуванням фахової підготовки депутатів.

1.5. Постійні комісії будують свою роботу на основі законності, гласності, вільного колективного обговорення та вирішення питань.

 

Розділ 2. ПОВНОВАЖЕННЯ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ

2.1. Постійні комісії:

2.1.1. За дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд ради згідно із статтями 43, 44 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями;

2.1.2. За дорученням ради, голови, заступника голови ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді органів, а також з питань віднесених до відання ради, районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках – на розгляд ради, здійснюють контроль за виконанням рішень ради, власних рішень і рекомендацій;

2.1.3. Попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження районною радою, готують висновки з цих питань.

2.1.4. Здійснюють контроль за виконанням рішень ради, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд виконавців, а в необхідних випадках на розгляд ради.

2.1.5. Розглядають пропозиції, заяви та скарги громадян. Робота із заявами і скаргами громадян проводиться у відповідності з Законом України “Про звернення громадян” та Законом України “Про статус депутатів місцевих рад”. Відповідальність за своєчасний, повний і об’єктивний розгляд звернень громадян, прийняття по них рішень та за повідомлення громадян про результати розгляду покладається на голів постійних комісій.

2.2. Постійні комісії мають право:

2.2.1. У питаннях, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному законом, отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень необхідні матеріали і документи;

2.2.2. Вносити пропозиції щодо порядку денного пленарних засідань сесії ради; робити на них доповіді і співдоповіді з питань, віднесених до їх відання.

2.3. Постійні комісії зобов’язані:

2.3.1. Своєчасно виконувати доручення ради, голови районної ради, заступника голови, з питань підготовки рішень та роботи ради, інформувати їх про хід виконання доручень;

2.3.2. Якісно, відповідно до вимог чинного законодавства, проводити попередній розгляд проектів рішень та готувати висновки з цих питань для розгляду на пленарних засіданнях сесії ради, розробляти проекти рішень з питань, що належать до їх відання;

2.3.3. Вивчати і враховувати у своїй діяльності громадську думку, розглядати заяви, пропозиції, скарги з питань, віднесених до їх компетенції відповідно до Закону України “Про звернення громадян”;

2.3.4. Вести діловодство в комісіях відповідно до вимог інструкції з діловодства.

2.3.5. Звітувати перед радою про свою роботу;

 

Розділ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ

3.1. Основною формою роботи постійних комісій є засідання. Засідання постійної комісії є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини членів від загального складу комісії.

3.2. Організація роботи постійної комісії ради покладається на голову комісії. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян та громадянами, організовує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії.

У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з поважних причин його функції здійснює заступник голови комісії або секретар комісії.

3.3. Засідання постійних комісій скликаються в міру необхідності відповідно до затверджених комісіями планів, а також плану роботи районної ради.

3.4. Орієнтовний порядок денний постійної комісії районної ради разом з необхідними матеріалами доводиться до відома членів відповідної комісії районної ради в день засідання постійної комісії до початку її роботи.

3.5. Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів.

3.6.Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть, за ініціативою комісій, за дорученням ради, її голови, заступника голови ради розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій.

3.7. За рішенням постійних комісій на їх засіданнях можуть проводитися слухання з питань, що належать до їх компетенції. Мета слухань – отримання всебічної інформації щодо питань, які розглядаються, їх вивчення і обговорення. Інформація, отримана під час слухань, використовується для прийняття висновків і рекомендацій постійних комісій.

3.8. Засідання постійних комісій проводяться відкрито і гласно, крім випадків, коли за рішенням постійної комісії проводиться закрите засідання. На закритому засіданні, крім членів комісії можуть бути присутніми запрошені на засідання особи.

3.9. На кожному засіданні постійної комісії ведеться протокол. В протоколі зазначаються:

– номер протоколу, дата і місце проведення;

– прізвище головуючого на засіданні, список членів комісії, присутніх на засіданні та відсутніх із зазначенням причин їх відсутності, список запрошених, або викликаних осіб та тих з них, які присутні на засіданні;

– порядок денний засідання;

– розглянуті питання порядку денного, список депутатів, а також запрошених і викликаних осіб, які виступили під час їх обговорення;

– назви документів, розглянутих на засіданні постійної комісії;

– результати голосування з питань порядку денного;

– прийняті рішення, рекомендації, висновки.

3.10. Протокол засідання постійної комісії підписується головою та секретарем комісії, а в разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин – головуючим на засіданні.

3.11. Протокол засідання є офіційним документом, що підтверджує процес обговорення і прийняття рішення, рекомендації чи висновку комісії.

3.12. За результатами обговорення питання на засіданнях постійних комісій шляхом голосування приймаються:

рішення – з питань, що стосуються структури, організації діяльності комісії та розподілу обов’язків між її членами;

рекомендації – щодо розгляду радою питань, які вносяться посадовими особами і виконавчими органами, а також щодо контрольної діяльності постійних комісій;

висновки – з питань, які вносяться на розгляд ради та щодо кандидатур осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження радою.

3.13. Рішення, рекомендації, висновки постійних комісій приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності – заступником голови або секретарем комісії.

3.14. Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

3.15. Висновки і рекомендації постійних комісій, протоколи їх засідань є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації”.

3.16. Протоколи засідань постійних комісій зберігаються протягом депутатського скликання в спеціальних папках, заведених на кожну комісію в організаційному відділі виконавчого апарату ради. Після закінчення терміну скликання протоколи комісій передаються на зберігання в районний архів.

3.17.Голова постійної комісії:

– забезпечує організацію роботи комісії;

– забезпечує складання плану її роботи;

– скликає і веде засідання комісії;

– дає доручення членам комісії;

– представляє комісію у відносинах з підприємствами, установами, організаціями, іншими органами, об’єднаннями громад та громадянами;

– підписує документи, прийняті постійною комісією, чим засвідчує відповідність їх змісту прийнятим рішенням;

– організовує роботу по виконанню рішень, реалізації висновків і рекомендацій комісії , інформує її членів про хід їх виконання;

– звітує перед радою про роботу постійної комісії;

– пропонує кандидатури на посаду заступника голови комісії та секретаря комісії;

– інформує членів постійної комісії про офіційні документи, листи, що надійшли до комісії, а також робить інші повідомлення, що стосуються діяльності постійної комісії.

3.18. Заступник голови постійної комісії:

– виконує обов’язки голови постійної комісії у разі його відсутності;

– виконує за дорученням голови постійної комісії завдання щодо організації роботи постійної комісії.

3.19. Секретар постійної комісії:

– веде протокол засідання постійної комісії, її діловодство;

– організовує роботу з підготовки матеріалів для засідання комісії;

– сповіщає членів постійної комісії  про дату, час і порядок денний засідання комісії;

– веде облік засідань постійної комісії та присутніх на засіданні;

3.20. Член комісії:

– виконує завдання, передбачені рішенням комісії щодо розподілу обов’язків;

– член постійної комісії, який має іншу думку, ніж комісія, має право подавати раді особисту думку.

3.21. Виконавчий апарат ради здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності постійних комісій, для цього за кожною постійною комісією закріплюється відповідальний працівник виконавчого апарату ради.

В Збаразькій районній раді діють такі комісії:

– З питань місцевого самоврядування, регламенту, депутатської діяльності, законності та правової політики.

– З питань соціально-економічного розвитку, бюджету та спільної власності територіальних громад.

– З питань агропромислового комплексу, земельних відносин, охорони навколишнього природного середовища та природокористування.

– З питань промисловості, транспорту, зв’язку, архітектури, будівництва, дорожнього і житлово-комунального господарства.

– З питань духовності, культури, освіти, молодіжної політики, спорту, туризму. соціальної політики, праці, охорони здоров’я, сім’ї, материнства і дитинства.

 

Розділ 4. ФУНКЦІОНАЛЬНА СПРЯМОВАНІСТЬ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ

4.1. КОМІСІЯ З ПИТАНЬ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, РЕГЛАМЕНТУ, ДЕПУТАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЗАКОННОСТІ ТА ПРАВОВОЇ ПОЛІТИКИ:

– контролює виконання вимог Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та “Про статус депутатів місцевих рад” в частині здійснення повноважень органів місцевого самоврядування та захисту спільних інтересів територіальних громад сіл, селищ району, охорони трудових та інших прав депутатів;

– контролює та забезпечує дотримання положень Регламенту районної ради та її органів;

– узагальнює та подає пропозиції щодо вдосконалення Регламенту районної ради, доцільності внесення змін та доповнень;

– розглядає та вирішує питання, що виникають внаслідок порушення депутатських взаємовідносин та поведінки депутатів. Вносить на розгляд сесії, після розгляду на комісії, пропозиції щодо впливу на посадових осіб виконавчих органів влади, у випадку порушення ними законодавства або етики спілкування під час співпраці з депутатами;

– аналізує роботу депутатів, готує співдоповіді по звітах депутатів про виконання рішень, доручень ради, постійних комісій на сесіях районної ради. У разі невиконання депутатом своїх обов’язків у раді, її органах, виборчому окрузі, систематичного порушення ним встановленого порядку роботи, постійна комісія готує висновки, за якими районна рада може прийняти рішення про ставлення депутата до виконання своїх обов’язків або про призначення голосування щодо відкликання депутата;

– Здійснює контроль за дотриманням вимог законодавства щодо можливого конфлікту інтересів, надає консультації та роз’ясненя щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками.

– розглядає подання про дострокове відкликання виборцями депутата районної ради;

– розглядає питання дострокового припинення повноважень районної ради;

– готує висновки з питань заслуховування радою звітів про роботу постійних комісій ради, депутатів ради, про виконання ними рішень ради та її органів;

– готує рекомендації з питань підготовки і прийняття рішень щодо делегування районній державній адміністрації окремих повноважень районної ради; а також про здійснення районною державною адміністрацією делегованих їй радою повноважень

– розглядає подання з питань внесення змін до адміністративно-територіального устрою району, зміни меж населених пунктів;

– розглядає пропозиції щодо об’єднання територіальних громад, вступ до асоціацій та інших форм добровільних об’єднань органів місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад, а також про вихід із них;

– приймає рішення про звернення до суду щодо визнання незаконними актів місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальних громад у сфері їх спільних інтересів, а також повноваження районних рад та їх органів;

– розробляє за дорученням ради або з власної ініціативи заходи, проекти рішень ради, що стосуються питань забезпечення законності, охорони громадського порядку, прав громадян;

– бере участь у перевірці забезпечення вимог законодавства щодо розгляду звернень громадян, здійснення контролю за станом цієї роботи на підприємствах, установах та організаціях незалежно від форм власності ;

– бере участь у роботі по роз’ясненню населенню прав, свобод та обов’язків громадянина, закріплених Конституцією України, чинним законодавством;

– заслуховує інформації прокурора та керівників органів внутрішніх справ про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності на відповідній території.

– розробляє проекти рішень ради, готує висновки з питань доручених комісії, виступає на сесіях ради з доповідями і співдоповідями;

– здійснює у межах своїх повноважень контроль за виконанням рішень ради;

– виконує інші функції, що відносяться до її компетенції.

– звітує перед радою про проведену роботу.

4.2. КОМІСІЯ З ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ, БЮДЖЕТУ ТА СПІЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД:

– попередньо розглядає цільові та комплексні програми соціально-економічного і культурного розвитку району, інші регіональні програми розвитку, пропонує зміни, доповнення;

– спільно з іншими постійними комісіями готує висновки до проектів цільових та комплексних програм соціально-економічного і культурного розвитку району;

– здійснює контроль за виконанням програм соціально-економічного розвитку, вносить на обговорення звіти керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації про виконання програм соціально-економічного розвитку, рішень ради з цих питань;

– здійснює контроль за дотриманням вимог Бюджетного кодексу України, інших законів України, нормативних актів районної ради з бюджетних та фінансових питань;

– здійснює контроль за економним витрачанням коштів з державного та районного бюджету;

– розглядає проекти районного бюджету, пропонує зміни, доповнення, співдоповідає з питань про районний бюджет та звіт про його виконання;

– здійснює щоквартальний аналіз виконання районного бюджету. Заслуховує з цього питання керівників структурних підрозділів райдержадміністрації. Розглядає пропозиції з питань фінансування, оподаткування, формування, внесення змін та доповнень до районного бюджету, подані постійними комісіями районної ради, узагальнює і вносить їх на розгляд голові районної ради та районній раді;

– розглядає звіти про виконання районного бюджету, та вносить свої пропозиції щодо їх затвердження на сесії районної ради;

– розглядає пропозиції та подає висновки стосовно розподілу переданих з державного бюджету коштів у вигляді дотацій, субвенцій відповідно між сільськими, селищним та міським бюджетами;

– готує рекомендації щодо виявлення внутрігосподарських резервів і додаткових доходів до бюджету, ефективного використання природних та трудових ресурсів;

– контролює видатки, пов’язані із здійсненням районною радою заходів щодо забезпечення спільних інтересів територіальних громад, передбачених районним бюджетом, здійснює контроль за використанням вільних бюджетних коштів, а також надходжень та видатків позабюджетних фондів;

– бере участь у розробці питань, пов’язаних із залученням бюджетних надходжень для реалізації соціально-економічних програм, контролює їх виконання;

– проводить спільні засідання з іншими постійними комісіями та структурними підрозділами райдержадміністрації, податковою інспекцією з питань бюджету, фінансів та податків, виконання програм соціально-економічного розвитку, інших регіональних програм;

– здійснює контроль за виконанням вимог Законів України, нормативних документів центральних та місцевих органів виконавчої влади з економічних питань, управління майном спільної власності територіальних громад району;

– заслуховує звіти керівників підприємств, установ, організацій спільної власності територіальних громад району;

– розглядає в установленому законом порядку питання щодо управління об’єктами спільної власності територіальної громади району, що перебувають в управлінні районної ради; призначення і звільнення їх керівників;

– розглядає за дорученням районної ради питання про продаж, передачу в оренду, концесію або під заставу об’єктів комунальної власності, які забезпечують спільні потреби територіальних громад і перебувають в управлінні районної ради, а також придбання таких об’єктів в установленому законом порядку;

– розглядає питання щодо надання згоди на передачу об’єктів з державної власності у спільну власність територіальної громади району та прийняття рішень про передачу об’єктів права спільної власності територіальної громади району, що перебувають в управлінні районної ради, у державну власність, а також щодо придбання об’єктів державної власності;

– розглядає пропозиції щодо встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги, які надаються підприємствами, що перебувають у спільній власності територіальних громад, представництво інтересів яких здійснює районна рада, а також суб’єктами господарювання, що здійснюють управління (експлуатацію) цілісними майновими комплексами таких підприємств;

– проводить спільні засідання з іншими постійними комісіями районної ради та структурними підрозділами райдержадміністрації з питань економічного розвитку галузей народного господарства, управління майном спільної власності територіальних громад району та інших питань;

– виносить на розгляд ради пропозиції і рекомендації з економічних питань та питань щодо управління майном спільної власності територіальних громад району;

– співпрацює із заступником голови ради, який відповідно до розподілу обов’язків здійснює повноваження в частині розгляду питань, пов’язаних із управлінням майном та об’єктами спільної власності  територіальних громад району;

– контролює виконання рішень ради, власних рішень і рекомендацій, готує з цих питань відповідні інформації;

– виконує інші функції, що відносяться до її компетенції.

– звітує перед радою про проведену роботу.

4.3. КОМІСІЯ З ПИТАНЬ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ ТА ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН, ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ:

– бере участь у підготовці питань про регулювання земельних відносин, стан і розвиток агропромислового комплексу, готує висновки та рекомендації;

– попередньо розглядає відповідні розділи і показники соціально-економічних програм, районного бюджету і звіти про їх виконання, вносить по них свої зауваження;

– вивчає в межах своїх повноважень роботу відповідних підприємств, установ і організацій агропромислового комплексу району, подає за результатами перевірки пропозиції на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках вносить свої пропозиції на розгляд ради;

– вносить на обговорення звіти керівників підприємств, установ і організацій агропромислового комплексу про виконання рішень ради;

– здійснює контроль за дотриманням земельного законодавства.

– бере участь у підготовці питань про охорону навколишнього природного середовища, які вносить на розгляд ради, готує висновки та пропозиції;

– бере участь у підготовці і подає на затвердження ради проекти районних програм охорони довкілля, заходів щодо ліквідації наслідків екологічних катастроф, стихійного лиха, епідемій та інших надзвичайних ситуацій;

– вивчає пропозиції, готує і вносить на розгляд ради питання щодо прийняття рішень про організацію територій і об’єктів природно-заповідного фонду районного значення та інших територій, що підлягають особливій охороні;

– разом з іншими постійними комісіями вносить пропозиції до відповідних органів про оголошення природних та інших об’єктів, що мають екологічну, історичну , культурну або наукову цінність, пам’ятками природи, історії або культури, які охороняються законом;

– здійснює контроль за дотриманням природоохоронного законодавства, використанням і охороною земель, природних ресурсів загальнодержавного та місцевого значення;

– вивчає в межах своїх повноважень роботу відповідних відділів і управлінь, підприємств, а в необхідних випадках вносить свої пропозиції на розгляд ради;

– розглядає пропозиції і подає рекомендації щодо надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів, а також скасування даного дозволу, встановлення правил користування водозабірними спорудами, призначеними для задоволення питних, побутових та інших потреб населення, зон санітарної обробки джерел водопостачання, обмеження або заборони використання підприємствами питної води в промислових цілях;

– разом з органами архітектури та містобудування бере участь у затверджені з урахуванням екологічних вимог проектів планування і забудови населених пунктів, їх генеральні плани та схеми промислових вузлів;

– бере участь у розробці заходів по ліквідації стихійного лиха, екологічних катастроф, епідемій, пожеж, інших надзвичайних ситуацій з метою забезпечення державного і громадського порядку, життєдіяльності підприємств, установ та організацій, врятування життя людей, захисту їх здоров’я, збереження матеріальних цінностей;

– контролює виконання рішень ради, власних рішень і рекомендацій, готує з цих питань відповідні інформації;

– виконує інші функції, що відносяться до її компетенції.

– звітує перед радою про проведену роботу.

4.4. КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ПРОМИСЛОВОСТІ, ТРАНСПОРТУ, ЗВ’ЯЗКУ, АРХІТЕКТУРИ, БУДІВНИЦТВА, ДОРОЖНЬОГО І ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА:

– бере участь у підготовці питань про стан і розвиток промисловості, транспорту, зв’язку, архітектури, будівництва та дорожнього і житлово-комунального господарства в районі;

– попередньо розглядає відповідні розділи і показники планів економічного і соціального розвитку району, вносить до них свої зауваження і пропозиції;

– розробляє за дорученням ради або з власної ініціативи проекти рішень ради і пропозиції з питань здійснення державного контролю за дотриманням законодавства у питаннях планування, забудови та благоустрою відповідних територій, розвитку житлово-комунального господарства, транспорту та промисловості;

– вивчає в межах своїх повноважень роботу відповідних підприємств, установ і організацій, розташованих на території району, готує відповідні висновки та пропозиції;

– бере участь у розробці заходів по охороні, реставрації та використанні пам’яток історії і культури, архітектури та містобудування, природних заповідників тощо;

– вносить на обговорення звіти відповідних керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації про виконання рішень ради, а також щодо здійснення ними делегованих їм радою повноважень;

– готує рекомендації щодо об’єднання на договірних засадах коштів підприємств, розташованих на території району, і населення, а також бюджетних коштів на будівництво, ремонт, реконструкцію та утримання на пайових засадах об’єктів соціальної і виробничої інфраструктури, шляхів місцевого значення, визначення пріоритетів інвестиційної діяльності на території району;

– розробляє за дорученням ради або з власної ініціативи заходи, проекти рішень ради, що стосуються питань забезпечення законності, охорони громадського порядку, прав громадян;

– контролює виконання рішень ради, власних рішень і рекомендацій, готує з цих питань відповідні інформації;

– виконує інші функції, що відносяться до її компетенції.

– звітує перед радою про проведену роботу.

4.5. КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ДУХОВНОСТІ, КУЛЬТУРИ, ОСВІТИ, МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ, СПОРТУ, ТУРИЗМУ, СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ, ПРАЦІ, ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я, СІМ’Ї, МАТЕРИНСТВА І ДИТИНСТВА:

– бере участь у розробці і здійсненні заходів, що сприяють відродженню духовності та культури народу, розвитку його національно-культурних традицій, народної творчості і художньої самодіяльності, художніх промислів та ремесел;

– бере участь у розробці програм, що сприяють роботі національно-культурних товариств, інших громадських неприбуткових організацій, які діють у сфері культури;

– здійснює контроль за забезпеченням охорони пам’яток історії та культури, збереженням і використанням культурного надбання ;

– готує рекомендації по підвищенню якості культурно-освітніх передач місцевого радіо, проведення визначних пам’ятних дат, ювілеїв та інших подій, їх висвітлення в періодичній пресі ;

– вивчає в межах своїх повноважень роботу установ та закладів культури, подає за результатами перевірки пропозиції на розгляд керівників відповідних підрозділів, а в необхідних випадках вносить свої пропозиції на розгляд районної ради;

– бере участь у підготовці питань про стан і розвиток освіти, науки, фізичної культури, спорту, туризму та роботи з молоддю, які вносять на розгляд ради, готує висновки та пропозиції;

– розробляє за дорученням ради або з власної ініціативи проекти рішень ради і пропозиції з питань освіти, науки, фізичної культури, спорту, туризму та роботи з молоддю.

– попередньо розглядає програми, які спрямовані на забезпечення відповідно до закону розвитку всіх видів освіти і вдосконалення мережі освітніх закладів усіх форм власності, розвитку фізичної, культури, спорту та туризму, готує рекомендації та висновки;

– контролює вирішення відповідно до законодавства питань про повне державне утримання дітей-сиріт і дітей, які позбавлені батьківського піклування, у школі-інтернаті, професійно-технічних закладах освіти та утримання за рахунок держави осіб, які мають вади у фізичному чи розумовому розвитку і не можуть навчатися в масових навчальних закладах, про надання громадянам пільг на утримання дітей у школі-інтернаті, а також щодо оплати харчування дітей у школах (групах з продовженим днем);

– вивчає в межах своїх повноважень роботу відповідних закладів освіти, фізкультури і спорту, організацію їх матеріально-технічного та фінансового забезпечення, подає за результатами перевірки пропозиції на розгляд керівників відповідних відділів, установ і організацій, а в необхідних випадках свої пропозиції на розгляд ради;

– бере участь у підготовці питань про стан і розвиток охорони здоров’я, проблем материнства і дитинства та соціального захисту населення, які вносить на розгляд ради, готує висновки т а пропозиції;

– розробляє за дорученням ради або з власної ініціативи проекти рішень ради і пропозиції з питань охорони здоров’я, материнства і дитинства та соціального захисту населення, готує і подає висновки з цих питань;

– готує висновки щодо затвердження районної програми зайнятості населення та розробляє заходи щодо соціальної захищеності різних груп населення від безробіття, здійснює контроль за організацією їх виконання;

– попередньо розглядає програми, спрямовані на розвиток і вдосконалення мережі лікувальних закладів усіх форм власності, здійснення передбачених законодавством заходів щодо поліпшення житлових і матеріально-побутових умов інвалідів, ветеранів війни та праці, реабілітованих громадян, військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, сімей, які втратили годувальника, багатодітних сімей, громадян похилого віку, які потребують обслуговування вдома, влаштування в будинки інвалідів громадян похилого віку, які мають потребу в цьому, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на виховання в сім’ї громадян, готує рекомендації та висновки з цих питань;

– вивчає в межах своїх повноважень організацію медичного обслуговування і харчування в закладах освіти, оздоровчих закладах, забезпечення соціального захисту працівників, зайнятих на роботах із шкідливими умовами праці, на підприємствах, в установах та організаціях, а також якість проведення атестацій робочих місць, умов праці та надання працівникам відповідно до законодавства пільг та компенсацій за роботу у шкідливих умовах, готує відповідні проекти рішень;

– контролює вирішення відповідно до законодавства питань щодо надання пільг і допомоги, пов’язаних з охороною материнства і дитинства, опіки і піклування, надання компенсацій і пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, повного утримання за рахунок держави осіб, які мають вади у фізичному та розумовому розвитку та в інших випадках, передбачених законодавством, готує відповідні проекти рішень;

– вивчає в межах своїх повноважень роботу відповідних закладів охорони здоров’я, організацію їх матеріально-технічного та фінансового забезпечення, подає за результатами перевірки пропозиції на розгляд ради;

– розглядає відповідні розділи і показники планів економічного і соціального розвитку району, бюджету району і звіти про виконання планів і бюджету, вносить по них свої зауваження і пропозиції;

– контролює виконання рішень ради, власних рішень і рекомендацій, готує з цих питань відповідні інформації;

– виконує інші функції, що відносяться до її компетенції.

– звітує перед радою про проведену роботу.