Положення про президію Збаразької районної ради

ЗАТВЕРДЖЕНО

Додаток 1

до рiшення районної ради

вiд 11 грудня 2015 року № 07

 

ПОЛОЖЕННЯ

про президiю Збаразької районної ради

 

 1. Президія Збаразької районної ради (далі президія ради) утворюється радою на строк повноважень. Президія ради є підзвітна раді і відповідальна перед нею.
 2. Порядок діяльності президії ради визначається Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Регламентом роботи районної ради та цим Положенням.
 3. Президія ради, є дорадчим органом ради який створений для попередньої підготовки узгоджених пропозицій і рекомендацій з питань, що передбачається внести на розгляд ради та оперативних консультацій керівництва ради з депутатськими групами та фракціями.
 4. Утворення президії, зміни і доповнення до її складу затверджуються рішенням ради.
 5. До складу президії ради входять голова ради, його заступник, голови постійних комісій ради, уповноважені представники депутатських груп і фракцій.
 6. Президія ради здійснює свою роботу у формі засідань.
 7. Засідання президії ради скликає і веде голова ради, у разі його відсутності заступник голови.

8.Засiдання президiї як правило є вiдкритими, у випадку необхідності президія може прийняти рішення про проведення закритого засідання.

 1. Засідання президії є правомочним, якщо в ньому бере участь більша половина її складу.
 2. Президія скликається в міру необхідності для підготовки сесій районної ради та для вирішення інших важливих питань.
 3. Президія ради приймає рішення, які мають дорадчий характер. Рішення президії з питань, віднесених до її відання, приймаються більшістю голосів від загального складу президії. Рішення президії підписує голова ради, а в разі його відсутності заступник голови ради.
 4. Засідання президії ради протоколюється. Ведення протоколу засідання президії ради здійснює організаційний відділ. Протокол засідання підписується головуючим на засіданні.
 5. На засідання президії можуть бути запрошені голова районної державної адміністрації, при потребі окремі депутати ради з наданням їм права дорадчого голосу, відповідальні службові особи, фахівці, експерти, інші.

14.На засіданнях президії ради присутні за посадою керуючий справами, начальник організаційного відділу, спеціаліст з юридичних питань виконавчого апарату ради.

 1. Президія ради:

15.1. Розглядає пропозиції про скликання сесії районної ради, допомагає голові ради у підготовці сесій та питань, які вносяться на їх розгляд.

15.2. Обговорює внесені у встановленому регламентом ради порядку питання перед слуханням їх на пленарному засіданні ради, готує узгоджені висновки і пропозиції з даних питань.

15.3. Погоджує порядок денний сесії.

15.4. Координує діяльність постійних комісій, депутатських груп і фракцій, сприяє організації виконання їх рекомендацій і зауважень.

15.5. Погоджує кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження районною радою після попереднього погодження їх у постійних комісіях ради.

15.6. Сприяє депутатам у здійсненні ними своїх повноважень, вживає заходів щодо реалізації пропозицій і зауважень депутатів, вносить пропозиції з питань, пов’язаних з реалізацією прав і обов’язків депутатів.

15.7. Узгоджує пропозиції щодо перспективних і поточних питань діяльності ради та її органів;

15.8. Розглядає питання політичної і соціально-економічної ситуації в районі і виробляє пропозиції та рекомендації раді і голові ради.

15.9. Приймає рішення щодо питань, які вимагають невідкладного вирішення з наступним затвердженням їх на сесії ради.

15.10. Розглядає пропозиції щодо забезпечення взаємодії районної ради з райдержадміністрацією, радами інших рівнів, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян.

15.11. Допомагає голові ради у роботі щодо розгляду окремих звернень громадян, адресованих раді. Листи, заяви і скарги громадян, колективів, об’єднань громадян, підприємств, установ, організацій можуть бути предметом розгляду на засіданні президії після попереднього розгляду їх постійними комісіями.

15.12. Президія може виконувати інші повноваження делеговані їй радою.

15.13. Організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності президії здійснює виконавчий апарат районної ради.

 

 

Керуючий справами виконавчого

апарату районної ради                                                                  П.В.ВИЖГА