Правила внутрішнього трудового розпорядку

ПРАВИЛА
внутрішнього трудового розпорядку для працівників
виконавчого апарату Збаразької районної ради

І. Загальні положення

1. Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників виконавчого апарату Збаразької районної ради (далі – Правила) розроблені відповідно до ст. 43 Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», Кодексу законів про працю України та інших нормативно-правових актів.
2. Правила визначають функціональні обов’язки працівників, режим праці, засади регулювання трудових відносин та запроваджуються з метою удосконалення організації праці, зміцнення трудової і виконавської дисципліни, забезпечення раціонального використання робочого часу, високої ефективності та якості роботи працівників, умов стимулювання, відповідальності за порушення трудової дисципліни.
3. Правила є обов’язковими для всіх працівників виконавчого апарату районної ради.

ІІ. Порядок прийняття і звільнення посадових осіб місцевого самоврядування та інших категорій працівників виконавчого апарату районної ради, на які не поширюється дія Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування”

1. Порядок прийняття на службу посадових осіб місцевого самоврядування регулюється відповідно до статті 10 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».
Прийняти на службу посадової особи місцевого самоврядування на посади третьої-сьомої категорії, передбачених статтею 14 зазначеного Закону, здійснюється на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України.
Проведення конкурсу на зміщення вакантних посад посадової особи місцевого самоврядування здійснюється відповідно до Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року № 169 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зміщення вакантних посад державних службовців».
Призначення на посади та звільнення з посад працівників виконавчого апарату районної ради здійснюється головою районної ради згідно із законодавством.
2. Прийняття на роботу усіх інших категорій працівників, на яких не поширюється дія Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», здійснюється на загальних підставах згідно з Кодексом законів про працю України та іншими законодавчими актами. Конкурсна основа при цьому не застосовується.
3. При прийнятті на роботу, особа повинна пред’явити:
– трудову книжку, оформлену у встановленому порядку;
– паспорт або інший документ, що посвідчує особу та інші документи, передбачені постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.1998 № 731 “Про затвердження Порядку ведення особових справ державних службовців в органах виконавчої влади”.
Забороняється вимагати від працівника при прийнятті на роботу документи, пред’явлення яких не передбачено законодавством.
4. Укладення трудового договору оформляється розпорядженням голови районної ради, з яким працівник ознайомлюється під розписку.
5. При укладенні трудового договору може застосовуватися обумовлене угодою сторін випробування з метою перевірки відповідності працівника роботі, яку йому доручається виконувати. Випробування встановлюється згідно з законодавством на строк:
– для посадових осіб;місцевого самоврядування – до шести місяців;
– для інших категорій спеціалістів і службовців – до трьох місяців;
– для робітників – не більше одного місяця.
Якщо після закінчення строку випробування працівник продовжує працювати, то він вважається таким, який витримав випробування і трудовий договір з ним може бути розірвано лише на загальних підставах.
6. Громадяни України, які вперше зараховуються на службу посадових осіб місцевого самоврядування, приймають Присягу. Посадова особа місцевого самоврядування підписує текст Присяги, який зберігається в особовій справі. Про прийняття Присяги робиться запис у трудовій книжці.
При прийнятті на службу посадова особа місцевого самоврядування ознайомлюється із Загальними правилами поведінки державного службовця, затвердженими наказом Головдержслужби України від 23.10.2000 № 58, про що робиться письмове засвідчення в його особовій справі.
7. При прийнятті працівника на роботу чи при переведенні його начальник відділу зобов’язаний:
– ознайомити працівника з його посадовою інструкцією (під розписку), а також з умовами та оплатою його праці;
– ознайомити його з цими Правилами;
– визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами;
– проінструктувати Працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці, протипожежної охорони та інших правил по охороні праці, тощо.
8. На кожного працівника, який відпрацював понад п’ять днів, виписується трудова книжка в порядку, встановленому законодавством.
9. Переведення працівників на іншу роботу здійснюється згідно із законодавством.
10. Припинення трудового договору може мати місце лише па підставах та у порядку, визначеному законодавством.
Посадові особи місцевою самоврядування та інші категорії працівників виконавчою апарату районної ради мають право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це керівництво виконавчого апарату письмово за два тижні. У разі, коли заява працівника про звільнення з роботи за власним бажанням зумовлена неможливістю продовжувати роботу через причини, передбачені частиною першою статті 38 Кодексу законів про працю України, голова районної ради повинен розірвати трудовий договір у строк, про який просить працівник.
За домовленістю між працівником і головою районної ради трудовий договір може бути розірваний і до закінчення строку попередження про звільнення.
Розірвання трудового договору за ініціативою голови районної ради не допускається без попередньої згоди ради трудового колективу виконавчого апарату Збаразької районної ради, за виключенням випадків, передбачених законодавством України.
Крім загальних підстав, передбачених Кодексом законів про працю України, служба в органах місцевого самоврядування припиняється на підставі і в порядку, визначених Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, цим та іншими законами України, а також у разі:
– відмови посадової особи місцевою самоврядування від складання Присяги;
– порушення умов реалізації права па службу в органах місцевого самоврядування;
– неподання відомостей або подання посадовою особою місцевого самоврядування неправдивих відомостей щодо її доходів у встановлений термін;
– виявлення або виникнення обставин, що перешкоджають перебуванню на службі, чи недотримання вимог, пов’язаних із проходженням служби в органах місцевого самоврядування;
– досягнення посадовою особою місцевою самоврядування граничного віку перебування на службі в органах місцевого самоврядування.
Рішення про припинення служби в органах місцевого самоврядування може бути оскаржено посадовою особою місцевого самоврядування у порядку, визначеному законом.
Перевибори, зміна керівництва виконавчого апарату не є підставою для припинення служби посадовими особами виконавчого апарату, крім працівників патронатної служби.
Припинення трудового договору оформляється розпорядженням голови районної ради.
11. В день звільнення працівнику повинна бути видана його трудова книжка з внесеним до неї записом про звільнення і проведено з ним повний розрахунок. Записи про причини звільнення у трудову книжку повинні вноситись у повній відповідності з розпорядженням та законодавством з посиланням на відповідну статтю (пункт) закону. Днем звільнення вважається останній день роботи.
12. Відповідно до ст. 3 Закону України «Про відпустки» за бажанням працівника у разі його звільнення (крім звільненим за порушення трудової дисципліни) йому має бути подано невикористану відпустку з наступним звільненням. Датою звільнення в цьому разі є останній день відпустки.
У разі звільнення працівника у зв’язку із закінченням строку трудового договору невикористана відпустка може за його бажанням надаватися й тоді, коли час відпустки повністю або частково перевищує строк трудового договору. У цьому випадку чинність трудового договору продовжується до закінчення відпустки.

III. Основні обов’язки і права посадових осіб виконавчого апарату та інших категорії працівників

1. Основними обов’язками посадових осіб та інших категорій працівників виконавчого апарату є:
– додержання Конституції і законів України, інших нормативно-правових актів, актів органів місцевого самоврядування, забезпечення відповідно до їх повноважень ефективної діяльності органів місцевого самоврядування;
– додержання прав та свобод людини і громадянина;
– збереження державної таємниці, інформації про громадян, що стала їм відома у зв’язку з виконанням службових обов’язків, а також іншої інформації, яка згідно із законом не підлягає розголошенню;
– постійне вдосконалення організації своєї роботи, підвищення професійної кваліфікації;
– сумлінне ставлення і до виконання службових обов’язків, ініціативність і творчість у роботі;
– шанобливе ставлення до громадян та їх звернень до органів місцевого самоврядування, турбота про високий рівень спілкування і поведінки, авторитет органів та посадових осіб місцевого самоврядування;
– недопущення дій чи бездіяльності, які можуть нашкодити інтересам місцевого самоврядування та держави;
– дотримання вимог по охороні праці, техніці безпеки, санітарії, гігієні праці і протипожежної безпеки, що передбачені відповідними правилами і інструкціями;
– вжиття заходів до негайного усунення причин і умов, що створюють перешкоди чи ускладнюють нормальне виконання обов’язків, та негайне повідомлення про це керівництва районної ради;
– утримання свого робочого місця та обладнання в порядку, чистоті і справному стані, а також забезпечення встановленого порядку зберігання матеріальних цінностей і документів;
– збереження комунальної (державної) власності, ефективне використання обладнання, економне витрачання матеріалів, електроенергії та інших матеріальних ресурсів (цінностей).
2. Посадові особи та інші категорії працівників виконавчого апарату мають право:
– на повагу особистої гідності, справедливе і шанобливе ставлення до себе З боку керівників, співробітників і громадян;
– на оплату прані залежно від посади, яку вона займає, рангу, який їй присвоєно, якості, досвіду та стажу роботи;
– на просування по службі відповідно до професійної освіти, результатів роботи та атестації;
– на безпечні та необхідні для високопродуктивної роботи умови прані;
– на соціальний і правовий захист;
– у порядку і в межах, встановлених законом, отримувати інформацію щодо матеріалів своєї особової справи та ознайомлюватися з іншими документами, що стосуються проходження нею служби в органах місцевого самоврядування, отримувати від керівництва виконавчого апарату районної ради відповідні пояснення та давати особисті пояснення;
– вимагати проведення службового розслідування з метою спростування безпідставним, на її думку, звинувачень або підозри щодо неї;
– захищати свої законні права та інтереси у вищестоящих органах та в судовому порядку;
– брати участь у розгляді питань і прийнятті відповідних рішень (в межах своїх повноважень).
3.Конкретні обов’язки та права працівників виконавчого апарату районної ради визначаються у посадових інструкціях, що затверджуються головою районної ради.

IV. Основні обов’язки керівництва виконавчого апарату районної ради

Керівництво виконавчого апарату зобов’язане:
– неухильно дотримуватись вимог законодавства про працю;
– створювати для працівників виконавчого апарату умови, необхідні для ефективного виконання функціональних обов’язків, підвищення продуктивності праці;
– забезпечувати матеріальне стимулювання і заохочення посадових осіб та інших працівників за результатами їх особистої роботи, економне і раціональне витрачання фонду оплати праці, виплачувати заробітну плату у встановлені терміни ;
– здійснювати заходи, спрямовані на зміцнення трудової і виконавської дисципліни, дотримання встановленого режиму праці і відпочинку;
– забезпечувати вимоги охорони праці, техніки безпеки, санітарії, гігієни праці і протипожежної безпеки відповідно до законодавства;
– сприяти організації оздоровлення та відпочинку працівників;
– застосовувати необхідні заходи з профілактики виробничого травматизму та захворювань; |
– у випадках, передбачених законодавством, своєчасно надавати пільги і компенсації в зв’язку з умовами праці;
– забезпечувати систематичне підвищення рівня кваліфікації, економічних і правових знань працівників.
У випадках, передбачених законодавством, керівництво виконавчого апарату здійснює свої повноваження разом або за погодженням з профспілковим комітетом.

V. Робочий час і його використання

Тривалість робочого часу посадових осіб та інших категорій працівників виконавчого апарату відповідно до законодавства не може перевищувати 40 годин на тиждень.
Відповідно до діючого режиму роботи у виконавчому апараті встановлено такий трудовий розпорядок:
– для працівників виконавчого апарату встановлюється п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями – субота та неділя;
– початок роботи з 8 години – протягом тижня;
– перерва на обід з 13 години до 14 години – протягом тижня;
– кінець робочого дня в понеділок, вівторок, середу та четвер – о 17 годині 15 хвилин, в п’ятницю – о 16 годині, напередодні святкових днів кінець робочою дня скорочено на одну годину.
Для виконання невідкладної та непередбаченої роботи посадові особи та інші категорії працівників виконавчого апарату можуть залучатися до роботи у вихідні, святкові та неробочі дні у встановленому законодавством порядку, робота за які компенсується відповідно до трудового законодавства.
Сторожам адмінбудинку районної ради встановлений індивідуальний режим роботи згідно розробленого графіка чергування.
2. Керівники структурних підрозділів виконавчого апарату зобов’язані організовувати облік присутності і відсутності на роботі працівників протягом робочого дня.
3. Забороняється в робочий час:
– відволікати працівників від їх безпосередньої роботи, відкликати їх з роботи, для виконання громадських обов’язків і проведення різних заходів, що не пов’язані з основною діяльністю;
– скликати збори, засідання і різного роду наради з громадських справ.
4. Відповідно до законодавства за угодою між працівником і головою районної ради може встановлюватися як при прийнятті на роботу, так і згодом неповний робочий день або неповний робочий тиждень.
5. Відповідно до етапі 21 Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування” посадовим особам надається щорічна відпустка тривалістю 30 календарних днів, якщо законодавством не передбачено більш тривалої відпустки, з виплатою допомоги для оздоровлення у розмірі, передбаченому законодавством.
Посадовим особам, які мають стаж роботи понад 10 років, надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю:

Стаж посадової особи 10 11 12 13 14 15 і більше
Кількість календарних днів додаткової відпустки 5 7 9 11 13 15

Посадові особи можуть бути відкликані із щорічної або додаткової відпустки в порядку встановленому чинним законодавством..
6. Умови, тривалість і порядок надання відпусток іншим категоріям працівників виконавчого апарату встановлюється згідно з Законом України “Про відпустки” та Кодексом законів про працю України.
7. Черговість надання щорічних відпусток визначається графіками, які затверджуються головою районної ради за погодженням з радою трудового колективу виконавчого апарату Збаразької районної ради з врахуванням необхідності забезпечення роботи виконавчого апарату і сприятливих умов для відпочинку працівників.
При формуванні графіка відпусток не планувати відпустки сторожам адмінбудинку районної ради на період опалювального сезону.
Графік відпусток складається на кожний календарний рік не пізніше 5 січня поточного року і доводиться до відома всіх працівників виконавчого апарату.

VI. Заохочення за трудові досягнення та успіхи в роботі

1. За сумлінну працю у виконавчому апараті, зразкове виконання службових обов’язків та за інші досягнення в роботі передбачаються такі форми матеріального та морального заохочення:
– оплата праці (надбавки, доплати, преміювання);
– нагородження цінними подарунками;
– нагородження Грамотою районної ради:
– оголошення подяки.
Порядок застосування заохочень передбачений статтею 144 Кодексу законів про працю України.
За особливі трудові Заслуги працівники виконавчого апарату можуть бути представлені до державних нагород та присвоєння почесних звань.
Питання щодо застосування заохочень до працівників виконавчого апарату подається на розгляд у встановленому порядку голові районної ради.

VII. Відповідальність за порушення трудової дисципліни

1. Порушення трудової дисципліни, у тому числі невиконання працівником без поважних причин обов’язків, покладених на нього трудовим договором або цими Правилами, прогулу без поважних причин, тягне за собою застосування заходів дисциплінарного чи громадського впливу, а також інших заходів, передбачених чинним законодавством.
Питання щодо притягнення працівників виконавчого апарату до дисциплінарної відповідальності подається на розгляд у встановленому порядку голові районної ради.
2. За порушення трудової дисципліни можуть застосовуватись такі дисциплінарні стягнення:
– попередження про неповну службову відповідність;
– затримка до 1 року у присвоєнні чергового рангу, призначенні на вищу посаду;
– догана;
– звільнення з роботи.
Стягнення застосовуються у порядку, передбаченому законодавством.
3. Дисциплінарне стягнення застосовується головою районної ради безпосередньо за виявленням проступку, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, не рахуючи часу звільнення працівника від роботи у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю або перебування його у відпусті.
Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення проступку.
4. До застосування дисциплінарного стягнення керівництво виконавчого апарату повинно зажадати від порушника трудової дисципліни письмового пояснення.
За кожне порушення трудової дисципліни може бути застосовано лише одне дисциплінарне стягнення.
При обранні виду стягнення голова районної ради повинен врахувати ступінь тяжкості вчиненого проступку і заподіяну ним шкоду, обставини, за яких вчинено проступок, і попередню роботу працівника.
5. Розпорядження про накладення дисциплінарного стягнення з обумовленням мотивів його застосування оголошується працівникові під розписку. Розпорядження в необхідних випадках доводиться до відома інших працівників виконавчого апарату.
6. Дисциплінарне стягнення може бути оскаржене працівником у порядку, встановленому законодавством.
7. Якщо протягом року з дня накладання дисциплінарного стягнення працівник не буде підданий новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.
Голова районної ради з своєї ініціативи чи за клопотанням трудового колективу може видати розпорядження про зняття стягнення до закінчення одною року за умови, якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник.
Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються.