Положення

ПОЛОЖЕННЯ
про виконавчий апарат Збаразької районної ради

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Виконавчий апарат Збаразької районної ради (далі – апарат) керується у своїй діяльності Конституцією, законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями Тернопільської обласної ради та Збаразької районної ради (далі – рада), Регламентом ради, розпорядженнями голови районної ради та його заступника, а також цим Положенням, яке затверджується головою ради.
2. Апарат здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів сприяє здійсненню радою взаємодії і зв’язків з територіальними громадами, органами та посадовими особами місцевого самоврядування, місцевими органами виконавчої влади.
3. Апарат за посадою очолює голова ради. До складу апарату входять заступник голови ради, керуючий справами виконавчого апарату районної ради, радники голови, працівники організаційного, загального та фінансово-господарського відділів.
4. Апарат утворюється радою. Його структура і чисельність, витрати на утримання відповідно до статті 58 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” встановлюються радою за поданням її голови.
5. Штатний розпис апарату та чисельність працівників виконавчого апарату затверджується в установленому порядку головою ради.

II. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ РАДИ
У сфері організаційного забезпечення на апарат покладаються такі завдання:
1. Організаційне забезпечення реалізації радою повноважень, наданих їй Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” та іншими законами України.
2. Підготовка з урахуванням пропозицій голови ради та його заступника, постійних комісій і депутатів ради, районної державної адміністрації проектів планів роботи ради, порядку денного сесій, а також аналітичних матеріалів про стан реалізації рішень ради, та розпоряджень голови ради.
3. Забезпечення діяльності постійних комісій ради, надання їм організаційно-інформаційної і консультативно-методичної допомоги в процесі розробки та розгляду проектів рішень, оформленні прийнятих рішень, а також забезпечення взаємодії постійних комісій ради.
4. Організаційно-методичне забезпечення роботи зареєстрованих в раді депутатських груп і фракцій.
5. Надання консультативної та організаційної допомоги депутатам і постійним комісіям ради у виконанні планів роботи, доопрацюванні проектів рішень.
6. Організація підготовки та проведення сесій ради, засідань президії, постійних та інших комісій.
7. Забезпечення депутатів необхідними документами нормативно-правового характеру, які стосуються сфери повноважень і діяльності органів місцевого самоврядування та інформаційними матеріалами з питань, що розглядаються радою.
8. Облік та узагальнення пропозицій і зауважень, висловлених при обговоренні проектів рішень та інших питань на сесіях ради, а також пропозицій і зауважень, що надходять до проектів рішень, опублікованих для обговорення.
9. Організація навчання депутатів ради, посадових осіб органів місцевого самоврядування району.
10. Сприяння реалізації, відповідно до діючого законодавства, заходів щодо підготовки та проведення виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, референдумів, надання організаційно-методичної допомоги органам місцевого самоврядування у здійсненні цих заходів, підготовка та узагальнення інформації про хід виборчих кампаній, підсумки виборів та результати всеукраїнських і місцевих референдумів.
11. Підготовка матеріалів, пов’язаних з вирішенням питань адміністративно-територіального устрою району, ведення бази даних з цих питань.
12. Організація обліку даних про кількість і склад територіальних громад та органів місцевого самоврядування району, надання їм методичної допомоги.
13. Організація контролю за реалізацією рішень ради, висновків і рекомендацій її постійних комісій.
14. Організація контролю за додержанням термінів розгляду звернень депутатів ради та додержанням встановлених термінів виконання доручень, що містяться в актах ради, а також даних на її засіданнях постійним комісіям.
15. Підготовка і проведення в раді нарад, зустрічей, прес-конференцій та інших заходів.
16. Організація прийому громадян, розгляд їх пропозицій, заяв і скарг, що надходять до ради та її органів, вивчення і узагальнення питань, які порушуються громадянами у зверненнях, внесення пропозицій щодо їх вирішення.
17. Організація і здійснення інформаційного забезпечення діяльності ради.

ІІІ. ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ РАДИ
У сфері правового забезпечення на апарат покладаються такі завдання:
1. Підготовка юридичних матеріалів, пов’язаних з розробкою проектів рішень сесій та висновків і рекомендацій постійних комісій ради, розпоряджень голови ради. Вивчення проектів рішень ради та висновків і рекомендацій її постійних комісій, розпоряджень голови ради щодо їх відповідності Конституції, законам України, іншим нормативно-правовим актам.
2. Участь у доопрацюванні проектів рішень ради до і після їх розгляду на сесіях та засіданнях постійних комісій.
3. Надання правової допомоги постійним комісіям ради в підготовці проектів рішень та консультацій депутатам ради з цих питань.
4. Забезпечення представництва ради в судових органах при розгляді справ.
5. Підготовка узагальнюючих матеріалів і пропозицій з правових питань для керівництва, постійних комісій та депутатів ради.
6. Роз’яснення положень законодавства, які стосуються компетенції органів місцевого самоврядування, за зверненнями депутатів ради, місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, окремих громадян.
7. Підготовка зауважень і пропозицій щодо проектів законів, інших нормативно-правових актів, які стосуються повноважень чи діяльності органів місцевого самоврядування.

IV. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ РАДИ, ЇЇ ОРГАНІВ, ДЕПУТАТІВ
У сфері матеріально-технічного, господарського та фінансового забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів на апарат покладаються такі завдання:
1. Здійснення в межах наявних коштів матеріально-технічного забезпечення діяльності ради та її апарату, зокрема, закупівлі відповідно до діючого законодавства необхідних витратних матеріалів для комп’ютерної техніки, засобів зв’язку та оргтехніки, канцелярських товарів тощо.
2. Здійснення оперативного управління майном, що забезпечує діяльність ради.
3. Здійснення бухгалтерського і господарського обслуговування ради.

V. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗДІЙСНЕННЯ РАДОЮ ВЗАЄМОДІЇ І ЗВ’ЯЗКІВ 3 ТЕРИТОРІАЛЬНИМИ ГРОМАДАМИ, МІСЦЕВИМИ ОРГАНАМИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ, ОРГАНАМИ ТА ПОСАДОВИМИ ОСОБАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
У сфері здійснення радою взаємодії і зв’язків з територіальними громадами, місцевими органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування на апарат покладаються такі завдання:
1. Підтримка регулярного зв’язку з міською, селищною і сільськими радами, збір і узагальнення для керівництва ради, депутатів інформації щодо основних заходів, які ними проводяться або відбуваються на території району.
2. Аналіз тематики рішень сесій місцевих рад району, розробка аналітичних довідок і рекомендацій з цих питань.
3. Розробка методичних рекомендацій з питань організації діловодства в органах місцевого самоврядування.
4. Вивчення, узагальнення і поширення передового досвіду роботи органів місцевого самоврядування. Аналіз діяльності конкретних органів місцевого самоврядування та надання консультативної, методичної і практичної допомоги сільським, селищним, міській радам з питань, віднесених до їх компетенції.
5. Аналіз кількісного і якісного складу органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, розробка відповідних аналітичних даних і рекомендацій.

VI. ІНШІ ФУНКЦІЇ АПАРАТУ
До інших функцій діяльності апарату належать:
1. Підтримка зв’язків з виконавчим апаратом обласної ради, іншими органами влади, підготовка (за їх запитом) відповідної інформації про діяльність органів місцевого самоврядування району тощо.
2. Підготовка довідкових та інформаційно-аналітичних матеріалів щодо структури органів місцевого самоврядування, їх адрес, посадових осіб, телефонів тощо.
3. Підготовка довідково-біографічних матеріалів про депутатів ради, голів міської, селищних та сільських рад, матеріалів з кадрових питань.
4. Організація та здійснення роботи щодо кадрового обслуговування працівників апарату, забезпечення виконання положень Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування”.
5. Підготовка проектів розпоряджень голови ради.
6. Підготовка проектів відповідей на листи поточної кореспонденції ради, забезпечення здійснення контролю за їх підготовкою та виконанням документів, що надходять до ради.
7. Забезпечення діяльності комісії ради з питань поновлення прав реабілітованих, сприяння роботі районної виборчої комісії з виборів депутатів ради.
8. Виконання передбачених чинним законодавством заходів з військово-мобілізаційної підготовки і цивільної оборони.
9. Документальне обслуговування ради, її президії, постійних комісій, депутатських фракцій, груп.
10. Оформлення протоколів засідань ради, її президії, комісій, нарад, прес-конференцій та інших заходів, в яких беруть участь керівництво та депутати ради.
11. Забезпечення правильності оформлення та своєчасності проходження документів в апараті, прийом і обробка документів, аналіз та доставка службової кореспонденції адресатам.
12. Оформлення і розсилка в установленому порядку актів ради та її органів, забезпечення опублікування цих та інших офіційних матеріалів, інформації про діяльність ради.
13. Організація діловодства в апараті, облік, зберігання та забезпечення користування документами ради, її органів, комплектування архіву, підготовка документів та архівних справ для передачі їх в установленому порядку на постійне зберігання.

VII. КЕРІВНИЦТВО ТА ПЕРСОНАЛ АПАРАТУ
1. Апарат ради очолює голова ради.
2. Працівники апарату призначаються на посаду і звільняються з посади головою ради відповідно до чинного законодавства.
3. Керуючий справами виконавчого апарату районної ради разом із начальниками відділів ради:
– здійснюють керівництво діяльністю відповідних підрозділів і несуть відповідальність за виконання завдань, покладених на підрозділи, розподіляють обов’язки між працівниками, забезпечують організованість у роботі і додержання трудової та виробничої дисципліни, організують ведення діловодства, взаємодію з іншими підрозділами апарату;
– забезпечують виконання доручень керівництва ради;
– беруть участь у нарадах у голови ради, засіданнях постійних комісій ради;
– відповідають за добір, розстановку, підвищення кваліфікації та навчання працівників апарату, забезпечують розробку їх професійно-кваліфікаційних характеристик та посадових інструкцій;
– представляють відповідні відділи в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування.
4. Інші працівники апарату:
– Забезпечують своєчасне і якісне виконання завдань відповідно до функціональних обов’язків, несуть за це відповідальність у порядку, передбаченому чинним законодавством.
– На працівників апарату поширюється законодавство України про працю та службу в органах місцевого самоврядування. Вони зобов’язані дотримуватися Правил внутрішнього трудового розпорядку, інструкції щодо роботи з документами, підвищувати професійний рівень і ділову кваліфікацію.

VІІІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
1.Колективний договір між Збаразькою районною радою та трудовим колективом виконавчого апарату районної ради схвалюється на зборах трудового колективу.
2. Правила внутрішнього трудового розпорядку апарату затверджуються розпорядженням головою ради.
3. Розподіл обов’язків між головою ради його заступником та керуючим справами виконавчого апарату ради затверджується розпорядженням голови ради.
4. Вимоги щодо порядку оформлення і внесення на розгляд ради проектів рішень сесій ради визначається регламентом районної ради.
5. Порядок підготовки та видання розпоряджень голови ради визначається окремою інструкцією, яка затверджується головою ради.
6. Порядок ведення діловодства в апараті визначається окремою інструкцією, яка затверджується головою ради.
7. Організація роботи з листами та зверненнями громадян, особистого прийому громадян в апараті затверджується розпорядженням голови ради.
8. Положення про організацію контролю за виконанням рішень ради, її органів, розпоряджень голови районної ради, документів, які надходять до Збаразької районної ради затверджується розпорядженням голови ради.
9. Порядок організації роботи з запобігання проявам корупції у Збаразькій районній раді затверджується розпорядженням голови ради.
10. Порядок організації роботи по здійсненню Збаразькою районною радою державної регуляторної політики затверджується розпорядженням голови ради.

Заступник голови районної ради                                                                                                            Ю.І. ЧВАНКІНА